KitapTm | Düzgünnama
Aşakdaky düzgünler teswir ýazýan we ýerine ýetirilmegi talap edilýän web sahypasyna girýänleriň hemmesine degişlidir. Sahypanyň administrasiýasy düzgünleri duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar. Düzgünlere goşmaçalar we üýtgetmeler çap edilen pursatyndan güýje girýär. Hasaba alyş (registrasiýa): 1.Diñe bellige alyş prosedurasyndan geçen adamlaryň teswirleri çap etmäge hukugy bar. 2.Hasaba alnanda, hökmany suratda öz telefon belgiñizi ýazmaly, sebäbi bal almak üçin hasaba alnan belgiden geçirmeli. Familiýaňyzyň, familiýaňyzyň ýa-da girişiňiziň ýerine gödek sözler, web sahypalarynyň salgylary, e-poçta we ş.m. ulanmaga rugsat berilmeýär. Teswirlere rugsat berilmeýär: Türkmenistanda hereket edýän kanunçylygyny bozýan habarlary çap etmek; Bilgeşleýin ýalan maglumatlary çap etmek; Aýyp we / ýa-da gödek dil ulanmak(başga bir görnüşde); Göni ýa-da gytaklaýyn görnüşde kimdir birini kemsitmek, neşirleriň awtorlaryna we gatnaşyjylara hormatsyzlyk görkezmek; Sahypanyň administrasiýasynyň ýörite rugsady bolmazdan islendik harytlary we hyzmatlary habarlarda, teswirlerde ýa-da awatarlarda mahabatlandyrmak; Bilgeşleýin ýalňyşlyklary öz içine alýan habarlary ibermek. Dolandyryş(administrasiýa): Dolandyryş (adminlyk) sahypanyň işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar. Sahypany dolandyrmagyň karary gutarnykly we şikaýata degişli däl.
  - PR-CY Rank