KitapTm | Düzgünnama

Registrasiýa etmek üçin basyň

Bal almak üçin basyň

Düzgünnama

1. Elektron kitaphana ball ulgamy bilen işleýänligi sebäpli registrasiýa eden wagtyňyzdaky öz ýazan adyňyzy (логин) we açar sözüňizi (пароль) ýitirmeli däldir. Ýitiren ýagdaýyňyzda hasabyňyzdaky ballary yzyna gaýtarylmaýar.

2. Elektron kitaphana web sahypasynda registrasiýa bolan her bir agza beýleki bir agzanyň pikirine, onuň ýazýan teswirlerine hormat goýmagyna borçlanýar we öz ýazan teswirlerine diňe özi jogapkärçilik çekýär.

3. Ýazylýan teswirlerde, paýyş sözler, hukugy kemsidiji, dini ýazgarma, milletparazlyk ýa-da reklama maksatlary bar bolan ýagdaýynda, onda şol agza administrator tarapyndan berk gözegçilikde bolup bu web sahypasynyň dolandyryjysy tarapyndan ýazylan teswirleri, agzanyň özüne duýdurmasyz pozulyp hem-de ol agza banlanyp bilner.

4. "Ýaşyl Ýaprak" elektron kitaphanamyzda kitaplar diňe türkmen dilinde ýerleşdirilýär (eger agzalardan gelýän islegler gaty kän bolsa onda daşary ýurt kitaplary hem goýulyp biliner), agzalaramyz tarapyndan web sahypamyza öz goşandyny goşmak maksady bilen elektron kitaphanamyza, öň ýüklenilmedik dürli maglumatlary iberen halatynda, onda şol maglumatlary iberen agzalarymyza bal sowgatlary berilýär (balyň möçberi iberilýan maglumatyň derwaýyslygyna laýyklykda kesgitlenilýär).

5. Elektron kitaphanada goýlan maglumartlar agzalar tarapyndan ulanylyp onuň düzümine degişli bolan maglumatlaryna administrasiýa jogapkärçilik çekmeýär. Ulanyjy goýlan maglumaty özüniň doly razylygynda peýdalanýar.

6. Elektron kitaphanamyzda agzalaryň ýazýan teswirlerinde keseki gipersalgylanmalara ugrukdyrma bolan ýagdaýynda web sahypamyz tarapyndan amala aşyrylmaýar. Bu ýagdaýda keseki internet salgylanmanyň täsir edýän ähmiýeti awtoryň jogapkärçiliginden daşary ýagdaýda bolup geçýär. Keseki salgylanma ugrukdyrylan agza özüniň doly razylygy boýunça amala aşyrylýar.

Bal sistemasy

1. Bal almak üçin töleg tölenende puly hökmany suratda öz registrasiýa eden nomeriňizden geçirilmelidir. Eger öz registrasiýa eden nomeriňizden geçirilmese biziň serwerimiz siziň töleg eden nomeriňizi tanamaz we bal geçmez.

2. Eger-de siziň nomeriňiz üýtgän bolsa onda haýal etmän öz şahsy maglumatlar bölümiňizden nomeriňizi üýtgediň.

Awtorlara ýüzlenme!

1. Elektron kitaphanamyzda ýerleşdirilen kitaplaryň ýa-da işleriň awtorlary öz işleri baradaky seslenmeleri ýa-da maslahatdyr, düzedişleri girizmek islese kitaphanamyzyň administrasiýasyna ýüz tutmaklyklaryny haýyş edýäris. Habarlaşmak üçin bu gök ýazga basyp bilersiňiz ýa-da biziň elektron poçtamyz kitaptm@gmail.com

2. Biziň elektron kitaphanamyzyň ösmegi, has kämilleşmegi üçin kitaphanamyzda bar bolan eserleriň, ýazuw işleriň awtorlaryna kitaphanamyzyň baýlaşmagy üçin edýän ýardamlaryna administrasiýa tarapyndan 5000 bal berilýär. Şeýle hem awtorlyk hukugy bolanlaryň kitaplary tölegli bolan ýagdaýynda, şol kitaplardan gelýän girdejiniň möçberine laýyklykda hasaplanylyp awtorlaryň şu saýtdaky hasabyna ballar geçirilýär.

Edýän kömekleriňize we ýardamdyr, maslahatlaryňyz üçin awtorlara tüýs ýüregimizden minnetdarlygymyzy bildirýäris.

  - PR-CY Rank