KitapTm | Düzgünnama
Sahypanyň administrasiýasy düzgünleri duýdurmazdan üýtgetmek hukugyny özünde saklaýar. Düzgünlere goşmaçalar we üýtgetmeler çap edilen pursatyndan güýje girýär. Şeýle üýtgeşmelerden soň saýtyň dowamly ulanylmagy, şeýle üýtgeşmeleri we / ýa-da goşmaçalary kabul edýändigiňizi görkezýär. Bu Düzgünleri berjaý etmek bilen razylaşmasaňyz, saýtdan peýdalanman bilersiňiz. Düzgünleriň häzirki wersiýasy bilen tanyşmak üçin bu sahypany yzygiderli gözden geçirmek şahsy jogapkärçiligiňiz bolup galýaHasaba alyş: Diňe bellige alyş(agza bolmak) prosedurasyny tamamlan adamlaryň teswirleri galdyrmaga hukugy bar. Hasaba alnanda (agza bolnanda), gödek sözleri, web sahypasynyň salgylaryny, e-poçta we ş.m. ulanmaga rugsat berilmeýär. Saýtda hasaba durmak bilen, özüňiz we aragatnaşyk maglumatlaryňyz barada hakyky we takyk maglumatlary bermäge razylaşýarsyňyz. Hasaba alynmagyň netijesinde, jogapkärçiligiňiz üçin giriş we parol alarsyňyz. Şeýle hem, sahypadaky ulanyjy adyňyz, parolyňyzdaky, galdyrýan teswirleriňiz üçin we ähli hereketler üçin jogapkärçilik çekýärsiňiz.
  - PR-CY Rank