UMUMYBILIM BERÝÄN MEKDEPLERIŇ I-IV SYNPLARY ÜÇIN TÜRKMEN DILI DERSI BOÝUNÇA OKUW MAKSATNAMASY

1. R. Berdiýew 2. D. Aşyrowa 3. A. Baýramowa 4. Ş. Küllekow 5. J. Annamyradowa 6. O. Meredowa 7. O. Myradowa 8. O. Mämmetgulyýewa 9. H. Baýramowa

UMUMYBILIM BERÝÄN MEKDEPLERIŇ I ─ X SYNPLARY ÜÇIN ÝAŞAÝYŞ-DURMUŞ ESASLARY DERSI BOÝUNÇA OKUW MAKSATNAMASY

S. K. Durdyýew, M. Akyýewa, S. I. Kostina, A. B. Boppyýew, O. A. Nyýazmuhammedowa, S. A. Annaorazowa, G. M. Babaýewa, B. H. Gaýipnazarow, Ý. I. Şmatowa, S. W. Mokrousowa.

Orta mekdepleriň V - VI synplary üçin oba hojalyk zähmeti dersi boýunça okuw maksatnamasy (11 ýyl )

Çaryýar Goçyýew - Baharly etrabyndaky 7-nji orta mekdebiň birinji derejeli mugallymy

Orta mekdepleriň V- VI synplary üçin tehniki zähmeti dersi boýunça okuw maksatnamasy (11ý)

Baýramgeldi Amanmyradow Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndaky 23 –nji orta mekdebiň ýokary derejeli zähmet mugallymy

  - PR-CY Rank