KitapTm | Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça gollanma üçin synag soraglary
Haladym
4480
ýükle
269
Kitabyň ady: Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça gollanma üçin synag soraglary
Awtory:
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.14 mb
Baly: 200
Görülen sany: 24831

Teswirler

Mahri

salam men size kitap ugratmak ucin name etmeli

Admin

bal gazan diýen ýerden ugradyp bilersiniz, bolmasada kitaptm@gmail.com elektron salgymyza ugratsanam bolýar.

Daýanç

Türkmenistanyn taryhyndan gollanma kitabyny nädip almaly

Admin

Bal satyn alyp ýükläp bolýar.

sheker

turkmenistanyn taryhyndan gollanmany skachat edip bolanok wirus bolupdur nam etmeli?

Admin

Sheker, yuklap zadynyz pozulan bolsa ya wirus dushen bolsa onda shol bir zady tazeden yuklemek uchin bal gerekdal, arkayyn tazeden yuklaberin.

Hesos

Sunnaky soraglar 2011nji yylyn soraglary ekenda welin bu yylam berilermi yada biderek satyn allygym bolyamy soraglary

Admin

Hesos, bu soragnamalar gollanma uchin, taryh uytgedilman galyar, edil shu soraglar chykar diyip bolanok, yone shular hem her yyl gollanma uchin ullanylyar, goshmacha hem tayynlanmy bolarsynyz.

Hesos

Ha bolya sagbolun

Yazbike

Salam dostlar, mana dowlet olimpiadasynda taryh dersi boýunça billetleriñ soraglary we jogaplary gerek,kõmek edäýiñdä.

Mama

maňa taryhyň soroglornuň jogaplarny urodaýyňda

Admin

Jogaplary bar, gözleg bölümine girip gözledip görüň bardyr, özüňiz alyberiň.

Arslan

Naçenji synplaryn soraglary gerek olimpiyadadaky Yazbike

Yazbike

Salam Arslan.Men 10-njy synpda dowlet olempiadastna gatnaśdym.Aly bilmedim.11-nji synpda ýene welaýat we dowlet olemplerine synanyśjak.kopsi okuw programmasynnan dusmeyar.

Yazbike

Śu wagt tom okoýan oda beter kyn we kan.nahili taýýarlansam bolar

ahmet

Salam admin men puly gecirdim yone bal gelenok nane etmeli

Admin

Salam Ahmet, sheyle yagday yuze chykanda toleg eden belginize sms arkaly habar bermeginizi hayysh edyaris, ka wagt toleg edilen dessine toleg gelenok, 25-30 minutdan toleg gelyar, sheylelik bilenem sizin balynyz gich gechyar.

Umit

Bal nace baranda men su kitaby alyp bilyan

Admin

Umyt, ýazylgy dur ýokarda 200 bal diýip.

Qwerty

Salam

Ejegul

СПС вам

Merjen

Salam on sizin saytynyzda 1000ballyk gollanma kitaby bardy 2020yyl synag soraglary we jogaplary diyen sol kitabynyzy tapamok aytdynyzmy

Admin

Töleg etmäň, biraz düzetjek ýerlerim bar.

Hasan

Admin sagja bol gelli bal 2020 in gollanma soraglary yokmy

Bibi

Admin haçan men goýan kitaplarymy barlarsyňyz jogap ýazaýyň

Bibi

Ýada bal berlenokmy meň kitaplarma jogabyny ýazaýyň iň bolmanda sebäbi sizde bar bir kitap maňa gyssagly gerek egzaminlam ýakynlaýarda eger bal berilmeýän bolsa onna töleg eder ýaly naçe çalt mümkin bolsa jogap ýazaýýyň haýyş jogaba garaşýan!!!!

Admin

Bibi barladym we size bonus ballary berdim

Bibi

Sag bolun kop kop bilseniz mana gaty kop komek etdiniz su wagt

Bibi

yone admin menin uçin gyzykly haysy ugradan zadym uçin mana bal berdiniz yada hersine bolek umymy alanynda sol balmy men taze gosulamson kan bilemokda

Bibi

Admin haçan barlayanyz goyan kitaplarymy

Eziz

Bal gecenoga

Eziz

Wii gecipdir

Ylham

Admin men size iki kitap iberdim welin, biri giden däldir kyn görmeseňiz size haýsy kitabyň barandygyny aýdaýyň.

Admin

Matematikadan meseleler yygyndysy

Ylham

Öň men ol kitaby gören däldirin onda, ýok eken şondan aýtdym. Bolýar admin sag boluň. Aýdanyňyz üçin

Ylham

Admin iberýän kitabyň içi diňe türkmen dilinde bolmalymy

Admin

Hawa

Ylham

Admin men size elektron salgyňyzdan kitap iberdim welin, bardymyka?

Admin

hawa geldi, size bonus ballaryny berdim, minnetdar.

Ylham

Admin sag bol

Ylham

Iberdim admin bardymy

Admin

Geldi, mana dostup bermesen yuklap bilemok, dostup ber.

Ylham

Admin men kän bu zatlara düşünemok. Dostup näme, bagyşlaň welin dostup diýilýän zady bilmämsoň iberip bilemok.

Admin

onda şu saýtyň üsti bilen iberip goýber, bal gazan diýen ýerde näçe göwrümli maglumat bar bolsa hem gidýär, ine şu ssylkany aç http://kitaptm.com/?get=ball

Ylham

Iberdim öýtýän, bardymy admin

Hojamberdi

5 manat bal un gecirjek bolsam gecenok

Admin

Bu gun limit doldy, ertir toleg eday bal barar