KitapTm | Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça gollanma üçin synag soraglary
Haladym
6236
ýükle
381
Kitabyň ady: Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça gollanma üçin synag soraglary
Awtory:
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.14 mb
Baly: 200
Görülen sany: 39435

Teswirler

Mahri

salam men size kitap ugratmak ucin name etmeli

Admin

bal gazan diýen ýerden ugradyp bilersiniz, bolmasada kitaptm@gmail.com elektron salgymyza ugratsanam bolýar.

Daýanç

Türkmenistanyn taryhyndan gollanma kitabyny nädip almaly

Admin

Bal satyn alyp ýükläp bolýar.

sheker

turkmenistanyn taryhyndan gollanmany skachat edip bolanok wirus bolupdur nam etmeli?

Admin

Sheker, yuklap zadynyz pozulan bolsa ya wirus dushen bolsa onda shol bir zady tazeden yuklemek uchin bal gerekdal, arkayyn tazeden yuklaberin.

Hesos

Sunnaky soraglar 2011nji yylyn soraglary ekenda welin bu yylam berilermi yada biderek satyn allygym bolyamy soraglary

Admin

Hesos, bu soragnamalar gollanma uchin, taryh uytgedilman galyar, edil shu soraglar chykar diyip bolanok, yone shular hem her yyl gollanma uchin ullanylyar, goshmacha hem tayynlanmy bolarsynyz.

Hesos

Ha bolya sagbolun

Yazbike

Salam dostlar, mana dowlet olimpiadasynda taryh dersi boýunça billetleriñ soraglary we jogaplary gerek,kõmek edäýiñdä.

Mama

maňa taryhyň soroglornuň jogaplarny urodaýyňda

Admin

Jogaplary bar, gözleg bölümine girip gözledip görüň bardyr, özüňiz alyberiň.

Arslan

Naçenji synplaryn soraglary gerek olimpiyadadaky Yazbike

Yazbike

Salam Arslan.Men 10-njy synpda dowlet olempiadastna gatnaśdym.Aly bilmedim.11-nji synpda ýene welaýat we dowlet olemplerine synanyśjak.kopsi okuw programmasynnan dusmeyar.

Yazbike

Śu wagt tom okoýan oda beter kyn we kan.nahili taýýarlansam bolar

ahmet

Salam admin men puly gecirdim yone bal gelenok nane etmeli

Admin

Salam Ahmet, sheyle yagday yuze chykanda toleg eden belginize sms arkaly habar bermeginizi hayysh edyaris, ka wagt toleg edilen dessine toleg gelenok, 25-30 minutdan toleg gelyar, sheylelik bilenem sizin balynyz gich gechyar.

Umit

Bal nace baranda men su kitaby alyp bilyan

Admin

Umyt, ýazylgy dur ýokarda 200 bal diýip.

Qwerty

Salam

Ejegul

СПС вам

Merjen

Salam on sizin saytynyzda 1000ballyk gollanma kitaby bardy 2020yyl synag soraglary we jogaplary diyen sol kitabynyzy tapamok aytdynyzmy

Admin

Töleg etmäň, biraz düzetjek ýerlerim bar.

Hasan

Admin sagja bol gelli bal 2020 in gollanma soraglary yokmy

Bibi

Admin haçan men goýan kitaplarymy barlarsyňyz jogap ýazaýyň

Bibi

Ýada bal berlenokmy meň kitaplarma jogabyny ýazaýyň iň bolmanda sebäbi sizde bar bir kitap maňa gyssagly gerek egzaminlam ýakynlaýarda eger bal berilmeýän bolsa onna töleg eder ýaly naçe çalt mümkin bolsa jogap ýazaýýyň haýyş jogaba garaşýan!!!!

Admin

Bibi barladym we size bonus ballary berdim

Bibi

Sag bolun kop kop bilseniz mana gaty kop komek etdiniz su wagt

Bibi

yone admin menin uçin gyzykly haysy ugradan zadym uçin mana bal berdiniz yada hersine bolek umymy alanynda sol balmy men taze gosulamson kan bilemokda

Bibi

Admin haçan barlayanyz goyan kitaplarymy

Eziz

Bal gecenoga

Eziz

Wii gecipdir

Ylham

Admin men size iki kitap iberdim welin, biri giden däldir kyn görmeseňiz size haýsy kitabyň barandygyny aýdaýyň.

Admin

Matematikadan meseleler yygyndysy

Ylham

Öň men ol kitaby gören däldirin onda, ýok eken şondan aýtdym. Bolýar admin sag boluň. Aýdanyňyz üçin

Ylham

Admin iberýän kitabyň içi diňe türkmen dilinde bolmalymy

Admin

Hawa

Ylham

Admin men size elektron salgyňyzdan kitap iberdim welin, bardymyka?

Admin

hawa geldi, size bonus ballaryny berdim, minnetdar.

Ylham

Admin sag bol

Ylham

Iberdim admin bardymy

Admin

Geldi, mana dostup bermesen yuklap bilemok, dostup ber.

Ylham

Admin men kän bu zatlara düşünemok. Dostup näme, bagyşlaň welin dostup diýilýän zady bilmämsoň iberip bilemok.

Admin

onda şu saýtyň üsti bilen iberip goýber, bal gazan diýen ýerde näçe göwrümli maglumat bar bolsa hem gidýär, ine şu ssylkany aç http://kitaptm.com/?get=ball

Ylham

Iberdim öýtýän, bardymy admin

Hojamberdi

5 manat bal un gecirjek bolsam gecenok

Admin

Bu gun limit doldy, ertir toleg eday bal barar

Daýanç

Kitap goşmak bolsaň näme etmeli?

qwerty

Salam men size wideo ugratmakcy inlis dilini owrenjekler ucin nadip ugratmaly

Gülinara

Bal nadip almalyka?

Gülinara

Men taze goshuldym. Menem hokman kitap ugradyp almalymy ball? Nache bala nache manat gechirmeli Admin?

Orazberdi

Admin mümkin bolsa haýsy nomera pul geçirmelidigini aýdaýda

Bahar

Salam sizin nomerinize pul gecirmekci bolsam gidenok mende nasazlyklar bolmagy mumkin,oz registrasiya nomerim dalde yakynlarymyn nomerinden toleg etsem bolmazmy...yada registrasiya eden nomerimi calysmaly bolarynmyka

Li min ho

Salam admin. Siz etrap olimpiadasynda inlis dili dersi boyunca biletlerin soraglaryny tapyp bilmeyanizmi?

Ergeshbay

Yokary okuw jaylaryna girjekler üçin döwlet synaglaryna tayyarlanar yaly türkmen taryhy dersinden gollanma almak üçin baly nasıp almaly

emir

Admin 2020 degisli sylkasyny beray

Gülsenem

Salam admin su t.taryhyndan soraglary yokary okuv jaylarynyn synaglarynda her yyl berilyarmika

Admin

Gülsenem, taryhda täzelikler bolmayar, onu hem ütgedip bolmaýar, shu soraglaryñ hem gaýtalanyp berilmeginiñ ähtimallygy ýokary

Gülsenem

Bolya sag boluñ

Ayjeren

Salam bal nadip almaly

Ashyrow

Salam men size iki kitap ugratdym yone ball bermediniz

Admin

Ashyrow, salam, bal berilmedik bolsa onda ol kitaplar bizde eýýam bardyr

Begench

Salam sizde nadip bal gazanmali admin

Admin

Begench, salam, bal almak bölümini okap görüñ.

Tirkish

Salam.Şu gollanma kitabyňyz 200 bal eken onda 200 bal aljak bolsam men näçe manat geçirmeli

Merjen

Tirkish,5manat gecirmeli

Hojaahmet

Beyleki ballar nam ucin gecmedi

Admin

Hojaahmet, haýsy ballar?

........

Men size pul gecirdim nameucn mana bal gelenok

........

Nadip kitaby almaly

........

Nadip kitaby almaly

Admin

........, registrasiýa eden belgiñizden geçirdiñizmi?

Babajan

Admin seyitnazar seydi adyndaky mugallymcylyk inustudynyn rus dilinden giris soraglary yokmy tayyarlyk goreryaly

Wepa

Salam admin bu kitap 2021yylyda bolarmy

Admin

Wepa, salam, bu diñe gollanmak üçin, geçen ýyllaryñky, ýöne taryh şol bir taryh, bolup geçen zatlary üýtgedip bolanok, şol sebäpden 2021 üçin hem köp ýeri gabat geler

Berdi

Salam,admin su yylyn taryh dersi boyunca soraglary we jogaplary çykanokmy?yangy2021-iň,garasyan jogabynyza...

Berdi

Jemgyýeti öwreniş dersinden soraglaryny nadip gozletmeli,(2021)

Jeren

Haysy nomera pul geçirmeli admin?men geçen yil Magtymguly adyndaky TDU-a egzamin tabşyrdym.soraglar mekdep programasyndan daldi.hazirki dowurde 2010ni yildan sonky bolan ösüşler hakynda soraldy.şol soraglar barmy şu kitapda

sona

admin bal gelenokla

Admin

Sona, balyñyz geçdi

Aman Annayev

Admin pul geçirip bal aljak bolýan weli: "Gecirim amala asyrylmady: Kabul edijinin giris gecirimlerinin sany maksimal derejesinden yokarda dutyar." diýýän habar gelýärä.

Serra

Admin hokman bal bn almalymy bashga edip alyp bolonokmy?

  - PR-CY Rank