KitapTm | Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça gollanma üçin synag soraglary
Haladym
9734
ýükle
647
Kitabyň ady: Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça gollanma üçin synag soraglary
Awtory:
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.14 mb
Baly: 200
Görülen sany: 71817

Teswirler

Mahri

salam men size kitap ugratmak ucin name etmeli

Admin

bal gazan diýen ýerden ugradyp bilersiniz, bolmasada kitaptm@gmail.com elektron salgymyza ugratsanam bolýar.

Daýanç

Türkmenistanyn taryhyndan gollanma kitabyny nädip almaly

Admin

Bal satyn alyp ýükläp bolýar.

sheker

turkmenistanyn taryhyndan gollanmany skachat edip bolanok wirus bolupdur nam etmeli?

Admin

Sheker, yuklap zadynyz pozulan bolsa ya wirus dushen bolsa onda shol bir zady tazeden yuklemek uchin bal gerekdal, arkayyn tazeden yuklaberin.

Hesos

Sunnaky soraglar 2011nji yylyn soraglary ekenda welin bu yylam berilermi yada biderek satyn allygym bolyamy soraglary

Admin

Hesos, bu soragnamalar gollanma uchin, taryh uytgedilman galyar, edil shu soraglar chykar diyip bolanok, yone shular hem her yyl gollanma uchin ullanylyar, goshmacha hem tayynlanmy bolarsynyz.

Hesos

Ha bolya sagbolun

Yazbike

Salam dostlar, mana dowlet olimpiadasynda taryh dersi boýunça billetleriñ soraglary we jogaplary gerek,kõmek edäýiñdä.

Mama

maňa taryhyň soroglornuň jogaplarny urodaýyňda

Admin

Jogaplary bar, gözleg bölümine girip gözledip görüň bardyr, özüňiz alyberiň.

Arslan

Naçenji synplaryn soraglary gerek olimpiyadadaky Yazbike

Yazbike

Salam Arslan.Men 10-njy synpda dowlet olempiadastna gatnaśdym.Aly bilmedim.11-nji synpda ýene welaýat we dowlet olemplerine synanyśjak.kopsi okuw programmasynnan dusmeyar.

Yazbike

Śu wagt tom okoýan oda beter kyn we kan.nahili taýýarlansam bolar

ahmet

Salam admin men puly gecirdim yone bal gelenok nane etmeli

Admin

Salam Ahmet, sheyle yagday yuze chykanda toleg eden belginize sms arkaly habar bermeginizi hayysh edyaris, ka wagt toleg edilen dessine toleg gelenok, 25-30 minutdan toleg gelyar, sheylelik bilenem sizin balynyz gich gechyar.

Umit

Bal nace baranda men su kitaby alyp bilyan

Admin

Umyt, ýazylgy dur ýokarda 200 bal diýip.

Qwerty

Salam

Ejegul

СПС вам

Merjen

Salam on sizin saytynyzda 1000ballyk gollanma kitaby bardy 2020yyl synag soraglary we jogaplary diyen sol kitabynyzy tapamok aytdynyzmy

Admin

Töleg etmäň, biraz düzetjek ýerlerim bar.

Hasan

Admin sagja bol gelli bal 2020 in gollanma soraglary yokmy

Bibi

Admin haçan men goýan kitaplarymy barlarsyňyz jogap ýazaýyň

Bibi

Ýada bal berlenokmy meň kitaplarma jogabyny ýazaýyň iň bolmanda sebäbi sizde bar bir kitap maňa gyssagly gerek egzaminlam ýakynlaýarda eger bal berilmeýän bolsa onna töleg eder ýaly naçe çalt mümkin bolsa jogap ýazaýýyň haýyş jogaba garaşýan!!!!

Admin

Bibi barladym we size bonus ballary berdim

Bibi

Sag bolun kop kop bilseniz mana gaty kop komek etdiniz su wagt

Bibi

yone admin menin uçin gyzykly haysy ugradan zadym uçin mana bal berdiniz yada hersine bolek umymy alanynda sol balmy men taze gosulamson kan bilemokda

Bibi

Admin haçan barlayanyz goyan kitaplarymy

Eziz

Bal gecenoga

Eziz

Wii gecipdir

Ylham

Admin men size iki kitap iberdim welin, biri giden däldir kyn görmeseňiz size haýsy kitabyň barandygyny aýdaýyň.

Admin

Matematikadan meseleler yygyndysy

Ylham

Öň men ol kitaby gören däldirin onda, ýok eken şondan aýtdym. Bolýar admin sag boluň. Aýdanyňyz üçin

Ylham

Admin iberýän kitabyň içi diňe türkmen dilinde bolmalymy

Admin

Hawa

Ylham

Admin men size elektron salgyňyzdan kitap iberdim welin, bardymyka?

Admin

hawa geldi, size bonus ballaryny berdim, minnetdar.

Ylham

Admin sag bol

Ylham

Iberdim admin bardymy

Admin

Geldi, mana dostup bermesen yuklap bilemok, dostup ber.

Ylham

Admin men kän bu zatlara düşünemok. Dostup näme, bagyşlaň welin dostup diýilýän zady bilmämsoň iberip bilemok.

Admin

onda şu saýtyň üsti bilen iberip goýber, bal gazan diýen ýerde näçe göwrümli maglumat bar bolsa hem gidýär, ine şu ssylkany aç http://kitaptm.com/?get=ball

Ylham

Iberdim öýtýän, bardymy admin

Hojamberdi

5 manat bal un gecirjek bolsam gecenok

Admin

Bu gun limit doldy, ertir toleg eday bal barar

Daýanç

Kitap goşmak bolsaň näme etmeli?

qwerty

Salam men size wideo ugratmakcy inlis dilini owrenjekler ucin nadip ugratmaly

Gülinara

Bal nadip almalyka?

Gülinara

Men taze goshuldym. Menem hokman kitap ugradyp almalymy ball? Nache bala nache manat gechirmeli Admin?

Orazberdi

Admin mümkin bolsa haýsy nomera pul geçirmelidigini aýdaýda

Bahar

Salam sizin nomerinize pul gecirmekci bolsam gidenok mende nasazlyklar bolmagy mumkin,oz registrasiya nomerim dalde yakynlarymyn nomerinden toleg etsem bolmazmy...yada registrasiya eden nomerimi calysmaly bolarynmyka

Li min ho

Salam admin. Siz etrap olimpiadasynda inlis dili dersi boyunca biletlerin soraglaryny tapyp bilmeyanizmi?

Ergeshbay

Yokary okuw jaylaryna girjekler üçin döwlet synaglaryna tayyarlanar yaly türkmen taryhy dersinden gollanma almak üçin baly nasıp almaly

emir

Admin 2020 degisli sylkasyny beray

Gülsenem

Salam admin su t.taryhyndan soraglary yokary okuv jaylarynyn synaglarynda her yyl berilyarmika

Admin

Gülsenem, taryhda täzelikler bolmayar, onu hem ütgedip bolmaýar, shu soraglaryñ hem gaýtalanyp berilmeginiñ ähtimallygy ýokary

Gülsenem

Bolya sag boluñ

Ayjeren

Salam bal nadip almaly

Ashyrow

Salam men size iki kitap ugratdym yone ball bermediniz

Admin

Ashyrow, salam, bal berilmedik bolsa onda ol kitaplar bizde eýýam bardyr

Begench

Salam sizde nadip bal gazanmali admin

Admin

Begench, salam, bal almak bölümini okap görüñ.

Tirkish

Salam.Şu gollanma kitabyňyz 200 bal eken onda 200 bal aljak bolsam men näçe manat geçirmeli

Merjen

Tirkish,5manat gecirmeli

Hojaahmet

Beyleki ballar nam ucin gecmedi

Admin

Hojaahmet, haýsy ballar?

........

Men size pul gecirdim nameucn mana bal gelenok

........

Nadip kitaby almaly

........

Nadip kitaby almaly

Admin

........, registrasiýa eden belgiñizden geçirdiñizmi?

Babajan

Admin seyitnazar seydi adyndaky mugallymcylyk inustudynyn rus dilinden giris soraglary yokmy tayyarlyk goreryaly

Wepa

Salam admin bu kitap 2021yylyda bolarmy

Admin

Wepa, salam, bu diñe gollanmak üçin, geçen ýyllaryñky, ýöne taryh şol bir taryh, bolup geçen zatlary üýtgedip bolanok, şol sebäpden 2021 üçin hem köp ýeri gabat geler

Berdi

Salam,admin su yylyn taryh dersi boyunca soraglary we jogaplary çykanokmy?yangy2021-iň,garasyan jogabynyza...

Berdi

Jemgyýeti öwreniş dersinden soraglaryny nadip gozletmeli,(2021)

Jeren

Haysy nomera pul geçirmeli admin?men geçen yil Magtymguly adyndaky TDU-a egzamin tabşyrdym.soraglar mekdep programasyndan daldi.hazirki dowurde 2010ni yildan sonky bolan ösüşler hakynda soraldy.şol soraglar barmy şu kitapda

sona

admin bal gelenokla

Admin

Sona, balyñyz geçdi

Aman Annayev

Admin pul geçirip bal aljak bolýan weli: "Gecirim amala asyrylmady: Kabul edijinin giris gecirimlerinin sany maksimal derejesinden yokarda dutyar." diýýän habar gelýärä.

Serra

Admin hokman bal bn almalymy bashga edip alyp bolonokmy?

şirin

salam soraglary almak üçin näme etmeli

Mahri

Salam mn Magtymguli adyndaky TDU-a inlis dili fak egzamin tabsyrjak bolyan komek edip bilersinizmi

Şahida

Salam bu kitaby nädip almaly? Kömek ediň haýyş!!!

Shamyrat

Salam men bal satyn alyp turkmenistanyn taryhyny yukledim welin basga kan sifirli zatlar cykdy nm un beytya

Mahri

Admin jogap berip bilmezmi

Ogulsat

Salam men dowletmamet azady adyndaky Dünya diller institutyna tabsyrjak wn taryh dersindan soraglar cykdymy?

Merjen

Salam, ýokary okuw jaýlaryna girjekler üçin döwlet synaglaryna taýýarlanar ýaly jemgyýeti öwreniş, türkmen dili we edebiýaty derslerinden gollanma soraglary barmy? Bar bolsa aljak, habar beräýiň-dä.

Rüstem

Salam mana Türkmenistanyň taryhy dersinden girişiň soraglary gerek haýsy kitaby maslahat berýärsiňi?

aida

Salam, name uchin skachat edip bolonok? 200bal bardy hazir 0bal yone skachat edilen zat yok?!

Haýdarow

Salam admin dos menem bal satyn aldym gecenogam skachat ediwem bolonok

Admin

Haydarow, sheyle yagday yuze chykanda toleg eden belginize sms arkaly habar bermeginizi hayysh edyaris, ka wagt toleg edilen dessine toleg gelenok, 25-30 minutdan toleg gelyar, sheylelik bilenem sizin balynyz gich gechyar.

Haýdarow

Bolya admin

Haýdarow

Balym gitdi yone kitap yuklenmedi inni nadip yuklemeli ony

Admin

Haýdarow, tazeden ýuklaniñe bal alanok, arkayyn yuklaber

Admin

Haydarow, iki kitap aldynmy?

Haýdarow

Howwa

Haýdarow

Allym yone biri alynny.Mugt eken biri birem yuklenmedi

Admin

Haydarow, täzeden synanyşyp görüň.

Orazdurdy

Baly nadip gazanmaly

Orazdurdy

Admin

Gulsoltan

Nacenjı yylyn ky bu soraglar jogaplary yokmy kömek edayın su yylkylar üçnem bolyamy gollanma 2011dıyıp dur

Admin

Gulsoltan, elbetde bolýar, taryhymyz üýtgänoga. Başga kitabymyz hem bar jogaby bilen."Türkmenistanyň taryhy dersinden ýokary okuw jaýlaryna girjekler üçin taýýarlanar ýaly gollanma görnüşinde soragnamalaryň JOGAPLARY" ýazyp gözledip görüň.

Yunus

Bal nadip gazanmaly men kitap ŷuklejek bolyan

Admin

Yunus, Bizde yok kitaby iberip ball gazanyp bolyar.

HAMYT

Alo

HAMYT

Alo

Jemal

Salam admin taryh yuklenenok 4 kitap ugratdym bal ugradyldymy

Admin

Jemal, size bal ugradylmady ugradan kitaplarynyz bizde bar

Milaya

Salam bize soraglar toleg tolenenson sms bolup gelyarmi kan dusunmedim 1 gezek okap otursym mn s.seydi.baslangyc bilim boyunca soraglary gerekdi

Admin

Milaya, toleg toleyaniz ball alyanyz we shol ball bilen ozunize gerekli kitaby yuklap bolyar, size hic zat sms bolup barmayar.

Мердан

Salam menem aljak su kitaby nadip almalyka

Admin

Мердан, ball bilen yuklap bilersiniz

Tawus Amangeldiyewa

Salam bu haýsy uniwersitetiñ haysy fakultetinin soraglary jogap yazayda admin

Milaya

Admin haysy nom gecirmeli

Admin

Tawus Amangeldiyewa, yuklap gorayin

Admin

Milaya, bal almak boluminde gorkezilen

Admin

Rovshenova Madina, salam, her bir iberilen kitap ucin bal berlenok, bizde yok kitap ya-da bize gerekli kitap ibermeli shonda size bal barar

Atajan

Şu kitap gerek dos

Berdimyrat

Salam men size kitap ugratdym Gökturkmenler barada we Batyr Galabayewin kitaby solar bu kitaphanada yok ekeni sona nace bal berlerka

Berdimyrat

Adminden hayys gorip berayse yagsy bolardy

Berdimyrat

+99364408231

Jemal

Mn sze pul oklaptytdm gecdi dip geldi yone suvat kitap aljak bolamda balynyz yetenok diyya

Admin

Jemal, naçe balyñyz bar? Aljak bolyan kitabyñyz näçe bal?

Jemal

5mnat okladym 200balym bar aljak diyyan kitabymam 200ballyk

Admin

Jemal, täzeden alyp görüň ýa 99364041495 belgä ýazaýyň imodan şol alyp berer size

Rozyeva Leyla

salam admin TDLU ucin hem giris synaglarynyn soraglary barmy?

Admin

Rozyeva Leyla, salam, belli bir okuw jaýyňky ýok, gollanmak üçin umumy alynan köne ýyllaryňky

YhlasH

Taryh kitap aldym welin acmady

Admin

YhlasH, täzeden ýükläp görüň

Atamyrat

Salam pul gecirenden son alyp boliamy

Atamyrat

Salam pul gecirenden son alyp boliamy

Admin

Atamyrat, salam, hawa

Admin

Atamyrat, ýöne puly agza bolan belgiňizden geçirmeli, töleg programma ýa-da bankomatdan geçirmeli däl

Eziz

Baly nadip gazanmalyka

Admin

Eziz, bal almak bölümini okap görüñ

Resul

Admin men size kitap ugradypdym siz onuň üçin maňa näçe bal berip bilersiniz

Laçyn

Salam!men size 3-4 sany kitap ugratdym mana bal nerdinizmi men nadip gormeli balymy? Ya da imonyz bar bolsa aydayyñ men satyn aljak pdfi

Admin

Laçyn, kitaplaryñyz talaplara gabat gelen bolsa balyñyzam geçirilendir

Hangeldi

...

Mengli

Salam kitaby alman icini okap bolmoiamy

Venus

Shu kitap gerek,nadip alyp bolar?

www

salam admin kompýuteriň bal gazanmak bölümi niresinde bolýar

Admin

dunya, salam, çep ýokardaky 3 samy çyzyga basyň özi çykar

www

kompýuteriň çep ýokarsynda hiç hili üç nokat ýoga

Enejan

Magtymgulyn inlis fakultetinin soraglary bamyka?

Admin

Enejan, gözledip göräýiň

N.G.

salam admin bal gazanmak ucin kitap ugratdym welin bal hacan hasabyma gecerka

Wepa

Salam 100 bal nace manat bolyar

Aziza

Salam men kitap iberipdim.Solary gordunizmi. Bal hacan gecyar.

Maral

Salam Admin. Şu kitap 2022 nji yyla degişli bolarmyka? Hayyş jogap berayinda.

A

Admin bal gecenok

Zebunisa

Admin bularyñ jogaplary barmy

Admin

Zebunisa, gözledip göräýiñ

Kakajan

Salam hemma.Kimde umumy taryh kitap (hemme klaslaryň kitaby bar bolan 1 kitap)bar bolsa imodan ugradaýyň.Nom 61003987

Rasul

Spasibo admin

Admin

Rasul, size spasibo

Meylis

Salam Admin. Kitap alyp bilemok komek edayin

Meylis

Admin Bal nadip gazanmaly

Karol

Admin nähili bal gazanmaly

Admin

Meylis, salam! bal almak bölüminde görkezilendir okap görüñ

Mansur

Salam admin kitaby nadip yuklemeli

Mansur

Salam admin kitaby nadip yuklemeli

Öwez

Admin şu taryh kitaby näçe sahypadan ybarat?

Admin

Mansur, salam, bal bilen, bal almak üçin bal almak bölümini okap görüñ

Öwez

Admin, salam sizde Dünýä taryhy dersinden gollanma soraglary barmy?

Pąтsąnciк

Salam 7nji synpyň taryh soraglary we jogaplaryny näme ýazaýyň teswire

Pąтsąnciк

Soragyny we jogabyny ýazaýyň

Öwez

Nädip bal gazanmaly?

Admin

Öwez, salam gözledip göräýiň, bal almak bölümini okap görüň

Admin

Pąтsąnciк, salam gözledip göräýiň

Merdan

Salam men magtymguly uniwersitetiniñ ylahyýet bölümine girjek bolýan nm kitap alaýyn

???

Merdan komek edeyinmi IMO 99361461241

Merdan

Hwa

Atabeg

Şu kitap kimde bar bolsa men bilen habarlaşsyn ISQ-dan.Pulyny eline oklajak +99364745702

Batyr

maňa şu kitap gerek men nadip almaly kitaby

Ayjemal

Salam bal nadip gazanmaly kmde su kitap bar bolsa beraysin pulyny teline oklajak

???

Ayjemal menne bar 99361461241imoda db eday

Guljan

Bal nädip almaly

???

Guljan menne bar su kitap 99361461241imoda

Admin

Guljan, bal almak bölümini okap görüň

  - PR-CY Rank