KitapTm | MATEMATIKA dersi boýunça ýokary okuw jaýyna girjekler üçin gollanma synag soragnamalary 1
Haladym
4457
ýükle
218
Kitabyň ady: MATEMATIKA dersi boýunça ýokary okuw jaýyna girjekler üçin gollanma synag soragnamalary 1
Awtory:
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.29 mb
Baly: 800
Görülen sany: 40911

Teswirler

Enejan

Matematika boyunca yokary okuw jayyna giris synagynyn jogaplary yokmyka nadip yuk lap bolyaka

Bagul

Admin kitapda jogaplaram barmy?

Admin

Enejan, bal almak bolumine girip bal satyn alyp yuklap bilersiniz, Bagul, edil shunda dine soraglary bar, jogaplary almak uchin biz bilen habarlashay, elektron salgymyz: kitaptm@gmail.com

Bagul

Spasibo Batyr

Sona

Nadip bal almaly munda

Sona

Men dasary yurtda men nadip pul gecirip bilerin. Men dasary yurt nomerime registrasiya etdim.

Sona

Mana fizika dersindenem soraglar gerek.ona nace bal gerek bolya.kyn gormeseginiz aydayyn.

Admin

Salam Sona, hazirki wagtda dine tmcell arkaly toleg edilende bal alyp bolyar. Dashary yurtdakylar goz onunde tutylmadyk. Bashga birinin usti bilen toleg esip alyp bilersiniz.

Jemal

Mana jogaplary gerek nadip alyp bilerin?

Arslan

admin jogap beray gayratet howlukyan

Arslan

MATEMATIKA dersi boýunça ýokary okuw jaýynyň giriş synaglarynyň soraglary we jogaplary gerek nadip toleg gecirip almaly pochtanyzada yazdym jogap yok!!!!!!!!

Admin

Bal almak bolumine girip bal satyn alyp kitaplary yuklap bilersiniz

Meryem

Salam.Matemikan soraglary bilen jogaplaram bamyka satyn alsan

Admin

Meryem hawa kitaptm@gmail.com elektron salgymyza ýazaýyň ibereris

Nurpaşşa

Salam admin himiya we biologiýa dersleriniňem soragnamalary barmyka

Admin

Hazirlikçe ýok

Halym Hanow

Diñe jogaplary barmy

Dunyagozel

su soraglar nacinji yylynky

azamat

naçenji ýylyň soragnamasy bu?

Perhat

Algberan jogalary bamyka yokary oluww

Fatima

Ikinjisi ýokmy admin?

Мяхри

Bal nadip almaly???

Admin

Мяхри, bal almak bölümine girip görüñ.

Aly

Maňa TDU biologiýa soragnamalary gerek nirden alyp bolarka?

Admin

Aly, "gözle" bölüminde gözlediñ, çykar.

Guga

Taslama ugratsak bal berilyami?

Мяхри

Salam bal nace bolmaly yuklemek ucin

Admin

Guga, name taslama?

Admin

Мяхри, salam, şu maglumat üçin 800

Guga

Matematiki taslama;icinde bedewler bn bagly seneler matematikada

Admin

Guga, ugradyp görüñ, beriler

Guga

Ok

Merjen

nacinji yylyn soraglary?

Admin

Merjen, geçen ýylyñky

Merjen

Admin, jogaplary bamy onnan?

Admin

Merjen, jogaplar üçin gollanma kitaplar bar

G.B.B.

Salam admin bul soraglar haýsy uniwersitet ya inistuta degişli ? Kyn gormesen jogap beray)

Admin

G.B.B, salam, belli bir ÝOJ diyip gidenok, umuman matematika dersinden.

Begenc

salam.bal almak ucin nm etmeli dusundirayin hayys

Sir

Admin tel nomer pul gecirmek limit dolupdyr name etmeli

Eziz

Admin soragnamalar haysy yylynky we haysy okuw jayynynky

Akmyrat

Salam. Turkmen Dowlet ulag we aragatnasyk institutynyn fizika we matematikadan giris soraglary barmyka we ikisi jemi nace bal bolya?

Ay

Shun jogaplaryn nadip alyp bolyaka tapmadymda

Lachyn

Matematikadan jogaplary yokmyka

Nazly

Salam Hydyr Deryayew adyndaky mugallymcylyk mekdebiniň matematika we turkmen dili edebiyatdan soragnamalar yokmyka

Nowruz

senin nomeryna pul salyp bolanaga bal almak un

Serdar

Bal bilen kitaby almalymy dos

Admin

Serdar, howwa ball bilen almaly

Admin

Serdar, mugt kitaplarymyz hem bar. Kitabyň aşagynda görkezilendir.

Rahat

Hydyr Derýaýeýew adyndaky mugallymçylyk mekdebiniň matematika we Türkmenistanyňtaryhy dersinden soragnamalar ýokmyka

Admin

Rahat , edil şo mekdebiňki yok. Ýöne beýlekiler bilen gabat gelýän bolmaly.

Rahat

Men inniki ýyl şo mekdebe tabşyrmakçy.Onsoň şu kitapdakylara görä taýýynlansam bolarmyka

Admin

Rahat, elbetde.

Laçyn

Hemme uniwertetlaňky deň bolyarmy admin? Goni shu zatlar chykarmy?

Admin

Lacyn, gollanma hokmunde hemmesine bolyar .

Laçyn

Ynsanperwer university hem degişlidir dp umut edyan

Admin

Laçyn, üstünlik arzuw etýaris.

Serdar

Salam admin jogaplary barmy yok bolsa nirden tapyp bolar

Admin

Serdar, yok

Mekan

Salam admin matematika dersi boýunca ýokary okuw jaýlarynyñ jogaplary barmyka

Admin

Mekan, yok

Atanazar

admin bu soragnama näçenji ýylyňky we orta hünär okuw mekdebine gabat gelýärmi

Admin

Atanazar, howwa

Mekan

Bolya

Rahat

Salam.Şu kitapdaky soraglaryň jogabyny nirden alyp bilerin??

Ataska

Su kitaby yuklemek un nace bal gerekka

Admin

Ataska, 800 ball

Rahat

Mundaky soraglaň jogaplaryny berip bileňizokmy?

Admin

Rahat, yok

Gulzada

Admin kitapda jogaplaram barmy

Admin

Gulzada, ýok

Gulzada

Admin jogaplary nirden alyp bolarka bilseñiz komek edayiñ

Ahmet

Admin. Salam. Nädip bal alyp bolarka

Admin

Ahmet, salam, bal almak bölümini okap görüň

Gozel Dowranowa

Salam kitaby almak un name etmeli

Admin

Gozel Dowranowa, bal almak bölümini okap görüň, bal satyn alyp ýükläp bolýar

Atamyrat

nacenji yylynky bu birem jogaplary bamyka

Admin

Atamyrat, köne ýyllaryňly garylan, jogaplarynam gözledip göräýiň

Yulduz

Salam admin men sizin sol yerde gorkezilen nomere pul gecirdim yone bal berlenok natmeli

Yulduz

Kitaby al diyene.bassam bal yetenok diyya pul gecti sizin hasabynyza

Admin

Yulduz, salam, bize gaza bolan belgiňizden geçiren bolsaňyz we belgiňizi dogry ýazan bolsaňyz balyňyz geçendir hökman

Yulduz

Agza bolan nomerden gecirdim yone kitaby alp bolanok balynyz yetenok diyp dur

Yulduz

Bal almak boluminfe gorkezilen birinji nomere ugratdym

Admin

Yulduz, näçe bal aldyñyz? 0801dan geçdi diyip sms geldimi ?

Admin

Yulduz, belgiňizi düzediň 993 bilen doly ýazyň

Admin

Yulduz, 993-den son näçelikdigini ýazyňda 61likmk ya 62likmi?

Admin

Yulduz, agza bolan belgiňizden 0804 bilen ugratmaly, töleg programmadan geçirmeli däl

Agabaý mugallym

kitaby nädip almaly, balym ýetmeýär. töleg etjek.

Admin

Agabaý mugallym, bal almak bölümini okap görüñ

Gülnara

Салам, хер йыл гириш сынагларын сораглары уйтгейами? Уйтгейан болса, математикадан наченджи йылын сорагнамасы бу?

Bägül

Bal satyn aldym. Balyñyz ýetenok diýýä?!

Admin

Gülnara, salam, 2019

Admin

Bägül, geçiren pulyňyz geçdimi görüň, 0801dan sms geldimi geçirildi diýip

Gülnara

Salaam , jogaplaryny nadip alsa bolyar

Gülnara

Вал сатын алдым. Балыныз йетенок дийа

Gülnara

Бал алмак учин шу номере гечирдим +99363778432 . йоне бал беренога халем

Admin

Gülnara, täzeden görüň

Gülnara

Jogaplaryny nadip alsa bolyar?

Admin

Gülnara, gözledip tapyp alyp bilersiňiz

Güljan

Salam mana Maryñ mugallymçylyk mekdebiniñ sowalnamalry gerek nadip almaly bolarka

Güljan

Salam mana Maryñ mugallymçylyk mekdebiniñ sowalnamalry gerek nadip almaly bolarka

Güljan

Salam mana Maryñ mugallymçylyk mekdebiniñ sowalnamalry gerek nadip almaly bolarka

Güljan

Salam mana Maryñ mugallymçylyk mekdebiniñ sowalnamalry gerek nadip almaly bolarka

Daýanç

Salam Admin bu kitapdaky soraglaryň jogaplarny nirden almaly

Merjen

Daýanç, jogaplar üçin gollanma kitaplar bar sondan gozlap gor

Berdimyrat

Admin su kitabyn jogaplaram barmy. Su kitap su yyl ucin hem degislimi

Merjen

Berdimyrat, jogaplary üçin gollanm kitaplar bar sondan gozlap gorun.

Berdimyrat

Men 50 manatlyk bal satyn aljak balym tiz wagtdan geçermi

Merjen

Berdimyrat, regestrasya eden nomerindan pul salsan awtomat Ball gecya

Daýanç

Essalowmaleýkim

Daýanç

Waleykimessalam

Daýanç

Admin sen bu agzalandan habar hatyr alyp duryanmy 1 ay gecipdir sonky sapar gornenine

Hudaýberdi

Salam admin, 2022nji yyl bilen 2019njy yylyn soraglary gabat gelyami, her yyl ucin bolek calysmayanyzmy?

Hudaýberdi

Basga nahili ginisleyin habarlasyp bolya siz bilen?

Admin

Hudayberdi, salam, 60% gabat gelýär

Emirhan

Maliye inst ucin 2021 de 2020 de cykany yokmyka?

Admin

Gülsat, geçendir dogry siz geçiren bolsaňyz

Gülsenem

Salam sizzen skacat edip alan kitabym acylanokda name ucinka

Gülsenem

Salam sizzen skacat edip alan kitabym acylanokda name ucinka

Admin

Gülsenem, täzeden alyp görüñ

Derýa

Salam mana su yylyn synag jogaplary gerek poctanyza yazdym seredayin

Hajar

Salam Admin regetrasiya eden nomurynyzyn usti bilen 5m 10m oklamaly diyaniniza, sona seyle dusunisim, su google akkaundymy acan nomurymyn usti bilen oklamaly dogrymy

Admin

Hajar, salam, kitaptm.com saýta agza bolan nomeriňizden geçirmeli

Derya

Men agza bolum inni nadip bal almaly

Gulbibi

Nadip bal almalyka dusundirayin

Gulbibi

Nadip bal almalyka dusundirayin

Derya

Admin mana Demir yol okuw jayynyn matematka fizika Turkmenistanyn taryhy sulan soraglary bilen jogablary gerek welin nace bal gerek bolar

Derya

Admin mana Demir yol okuw jayynyn matematka fizika Turkmenistanyn taryhy sulan soraglary bilen jogablary gerek welin nace bal gerek bolar

Derya

Admin mana Demir yol okuw jayynyn matematka fizika Turkmenistanyn taryhy sulan soraglary bilen jogablary gerek welin nace bal gerek bolar

Derya

Admin nadip alp bolya jogablarni soraglarbi

Admin

Derya, bal almak bölümini okap görüň

Admin

Derya, gözledip görüň

Admin

Gulbibi, bal almak bölümini okap görüň

Gulbibi

Admin..nace bal gerek bul kitaba..biram magtymgulyn matematikasyna tabsyrsam indiki yyl sul soraglar gabat gelermika

Gulbibi

Admin..nace bal gerek bul kitaba..biram magtymgulyn matematikasyna tabsyrsam indiki yyl sul soraglar gabat gelermika

Gulbibi

Jogaplaram bamy onsam bul soraglan sizde ony nadip alp boliaa

Admin

Gulbibi,800 bal

Derya

Jogablarini nadip almaly

Derya

Admin jogablarini nadip almaly

Derya

Admin jogablarini nadip almaly

Derya

Admin jogablarini nadip almaly

Admin

Derya, gözledip göräý

Ayjeren

Salam pul okladym yone bal gelenok

Admin

Ayjeren, salam geçendir

Nury

icq girenizokmy

Nury

Icq girenizokmy

Admin

Nury, girýäris

Alice

Admin maliýa institutyn giriş synaglarynyn soraglaryny nadip alyp bolarka

Admin

Alice, belli bir okuwyñky ýok, gollanmak üçin köne ýyllaryñky bar

Alice

Salam) Admin sizde geografiya boyunca yokary okuw jayyna giris synagynyn soragnamalary barmyka

Admin

Alice, salam, bardyr gözledip göräýiñ

Merdan

Salam admin şu soraglary almak ucin nace bal gerek bolya ony nadip bilmeli

???

Merdan su kitap menne ba jogabam ba 99361461241imoda

Batyr

Näçe bal gerek şuňa

Batyr

Näçe bal gerek şuňa

Batyr

Näçe bal gerek şuňa

Batyr

Näçe bal gerek şuňa

Admin

Batyr, 800bal

  - PR-CY Rank