KitapTm | Harytlary uzaklykdan (distansion usul bilen) satmagyň Düzgünleri
Haladym
20
ýükle
39
Kitabyň ady: Harytlary uzaklykdan (distansion usul bilen) satmagyň Düzgünleri
Awtory:
Kitap barada: Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň 2020-nji ýylyň 14-nji iýulyndaky 74 belgili buýrugy bilen tassyklanylan, harytlary uzaklykdan (distansion usul bilen) satmagyň Düzgünleri
Dili: Türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2020
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.18 mb
Baly:
Görülen sany: 430

Teswirler

Akmyrat

Kitaby skaçat etmezden okap bolýamyka? Hiç ýoluny tapmadym dogrusy. Almankam okap görsem has ýerine düşjek. Bolmaýan bolsa, zyýany ýok.

Admin

Akmyrat, bolanoga

  - PR-CY Rank