KitapTm | Halkyň Arkadagly zamanasy (düzme)
Haladym
9740
ýükle
571
Kitabyň ady: Halkyň Arkadagly zamanasy (düzme)
Awtory:
Kitap barada: 371 sözden ybarat
Dili: Türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2022
Formaty: .docx
Göwrümi: 0.02 mb
Baly: 200
Görülen sany: 85514

Teswirler

Admin

Yhlas, iñlisçesi entäk ýok.

Allamyrat

Nadp bal almaly admin

Allamyrat

Duzmani alayjak bolyan bolanok. Bolsa inlis dilinem yuklap berin.

Aysenem

Duzme almak ucin nace bal ýeterlik bolýar

Admin

Allamyrat, bal almak bölümini okap görüñ

Admin

Aysenem, şu düzme 200 bal

Aysenem

Yuklap aldym yone acanok

Aşyrgeldi

Kitaby naca durya

Admin

Aysenem, pdf formaty açýan programma ýükläp alyň ýada täzeden ýükläp görüň

Admin

Aşyrgeldi, edil şul düzme 200ball

Admin

Aysenem, pdf reader programmañyz barmy?

Shatlyk

Men bal aljak bolup pul gecirdim. Yone toleg amala ashyrylmady diyya

Admin

Shatlyk, limit dolandyr, ikinji nomera geçirip görüñ

Meret

Nadip bal alynyar

Meret

Nadip bal alynyar

Admin

Meret, bal almak bölümini okap gorseñiz...

Dilya

Iki nomer bara solaryn haysysyna pul gecirmeli?

Admin

Dilya, haysy bolsa birine

Skripachka

Men kitap ugradypdym bal gechmedi,ýogsam ugradan kitaplarmyň birisem saytda yok

Admin

Skripachka, 99364041495 belgä imodan ýazaýyň

Arazgeldi

Admin bal yetenok dadip alyp bolar

Admin

Arazgeldi, bal almaly

Atamyrat

Bal nadip almaly

Atamyrat

Srocna gerekda admin nadip almaly

Atamyrat

Admin nomerini yazai bolmosa imoda dusunseli

Atamyrat

Admin haysy nomeri pul gecirip almaly yazai nomy bn tolegini nc mnt bolsa

Admin

Atamyrat, bal almak bölümini okasañ hemme zat anyk ýazylgy

Atamyrat

Xa sag bolun dusundim

Atamyrat

Mn puly gecirdimem vln bal gecmedi

Admin

Atamyrat, registrasiýa edeniñizde nomeriñizi doly 993 goyup yazdyñyzmy?

Atamyrat

Yiok

Atamyrat

Su vagt duzetdim vln pulam gecirdim bal derrev gelermi 11- den on sagat

Admin

Atamyrat, barlap görüñ, geçendir

Nurana

salam maňada ugradaýyn sul kitaby

Admin

Nurana, 99364041495 imodan ýazaýyň

Nurana

wah imo ýoga,whatsapp ýa-da instagram ýokmy sizde maña gyssagly gerekdidä şul düzme!

Nurana

wah imo ýoga,whatsapp ýa-da instagram ýokmy sizde maña gyssagly gerekdidä şul düzme!

Admin

Nurana, bal alyp ýükläýiñ onda saýtdan

Jeren

Eeee naaa adam oynayanyzmy bal almak un pul gecirdim kitaby aldym onnada pdf gornusi acylanoga oynatgynyz bamy

Irada

mende iňlisçesi bar

Admin

Jeren, alypsyňyza

Admin

Jeren, wps office programmany alyň, ýokarda görkezilende docx format diýip dur pdf format däl

Aygul

hayys mana komek edayinda

Admin

Aygul, nahili kynçylyk çekýärsiñiz?

Yakup

Düşunmedim nadip yuklemeli?

Admin

Yakup, bal almak bölümini okap görüñ

Agajan

salam admin kitap aljak boldym bal yetenok diydi, baly nadip almaly

Admin

Agajan, bal almak bölümini okap görüñ

Alihan

Düzman sözleri kän gelýä näçe sany meýilnamasy ba aljak velin men pul geciremde düzmäniz ýalnyş bolup 2lik alsam birden.Son ucin 3manada ylalasyp bolmazmy.

Admin

Alihan,

Admin

Alihan, siz şo gerekli puly geçirip ýükläp alyň birden 2 alsaňyz 64041495 belgä jaň edäýiň mesele ýok puly yzyna geçireris

Muhammet

Pul gecirdim bal nace wagtda gecer?

Ayym

Mana imodan oklagan plz

Admin

Muhammet, registrasiýa eden nomeriňizden geçiren bolsañyz geçendir balyñyzam

Serdarov Shatlyk

Admin imo nomerini yazay

Admin

99364041495

Bayram Gurbannyyazow

Admin nadip yuklemeli

Admin

Bayram, bal bilen bal almak üçin bal almak bölümini okap görüň

Admin

Umyt, registrasiýa eden nomeriňizden geçirdiñizmi?

Umyt

Dürli temalardan düzme diyen kitapda naçerak düzme barka?)

Maksat

Nadip yüklemeli

Admin

Umyt, alyp göräýiň siziň diýýän düzmäňiz ýok bolsa 64041495 aýdaýyň

Admin

Maksat, bal bilen bal almak üçin bal almak bölümini okap göräýiň

kakabayewaaykabe

men terminaldan gecirjek

Admin

kakabayewaaykabe, balyñyzam terminala geçireris

Ayzada

Admin yuklap aldym yone acanok nm ucinka

Admin

Ayzada, dokument acyan programmanyz barmy?

Serdarov Shatlyk

1.Soygi romanynda halan gahrymanym.(ogulnabadyn keshbi) 2.20nji asyrda halan romanym(aygtly adim.perman..) Su temalarda duzme barmyka admin

Admin

Serdarov Shatlyk, gözle diýen bölüm bar, gözledip göräýiň

Admin

Ayzada, wps office programmany alyň şol programma açýar

Guljan

Admin men pul gecirdim name ucin mna bal gelenok

Admin

Guljan, registrasiýa eden nomeriňizden geçirdiñizmi?

kakabayewaaykabe

MEN KITAP GOYBERDIMA

Admin

kakabayewaaykabe, kitabyñyz kabul edilse balyñyzam geçiriler

kakabayewaaykabe

admin sen adyn kimay

Admin

kakabayewaaykabe, Admin

Admin

kakabayewaaykabe, bize kitap ugratmakaňyz bizde barmy şol kitap ýa ýok şony görüň

Dayanc

Salam su kitaby ugradayyn mana

Dayanc

Salam su kitaby ugradayyn mana

Bägül

Admin maňa bal gelmedilai,puly geçirdim

Admin

Bägül, çykyp täzeden girip görüň

Bägül

Ok

Ahmet

Bal gelenok

Admin

Ahmet, registrasiýa eden nomeriňizden geçirdiñizmi?

Ahmet

Aldym admin 100% halal

Ahmet

Aldym admin 100% halal

Suleyman

Bal nadip almalay

Admin

Suleyman, bal almak bölüminde

Maya

Men pul gecirsemem mana bal gelmedi name etmeli

Admin

Maya, registrasiýa eden nomeriňizden geçirdiñizmi?

Allanur

Admin bal nadip almaly

Admin

Allanur, bal almak bölümini okap görüñ

Kerim

Nadip düzme alıp bolarka

Rahym

Pul okladym ýöne bal gelmedi

Rahym

Pul gecirdim bal gelmedi

Admin

Kerim, bal almak bölümini okap görüñ

Admin

Rahym, registrasiýa eden nomeriňizden geçirdiñizmi?

Rowshen

Admin mana oklay suny gayrat et imo nomerini ber yada men size kitap ugratjak obmen edyas

Admin

Rowshen, 64041495

Atajan

Ball geçmedi hasabyma. Mümkin bolsa göz ataýyň

Rowshen

Dost imodan yazdym otwet yazanoklay jogap beray pls

Maksat

Şu sayta kitap hoysan 2000 bal berilyar diyar men goydum bal berilmedi

Admin

Maksat, gowja okap görüñ.

Jennet

Bal nama gerek. Hokman dallida so mna srocny gerekdida uffffff

Admin

Jennet, bal almak uzak wagt eglänok, bal almak bölümini okap görüñ

Yunus

Bal hasabyma gecmedi

Dowlet

Bal kim salyp beryar

Admin

Dowlet, awtomat gećýä ball

Dilya

Admin pul gecirip bolanok sonuñ ucin imodan goyberip bolanokny

Kakys

Salam men kitaby aldym velin acanogapdfgornus gelenok doc gornus gelli acmady pdf gornusuni imodan ugadayyn kyn gorman srocna gerek sul kitap mana

Admin

Kakys, haysy nomera ugratmaly?

Salam su duzmani cylsyrymly duzme edip beryanizmi

Yunus

Admin kitaby almak uchun haysy nomere pul gecirmeli haysht aydyp goyber

Yunus

Bal bermedi name etmeli Admin

Oraz

Salam admin. Men pul gecirdim welin mana bal berlenokla

Oraz

Admin komek edayda mana gyssagly sul duzme gerek bolup dur

Admin

Yunus, täzeden görüň

Admin

Oraz, salam, haýsy nomerdan geçirdiňiz?

Admin

Mekan, pul geçirseňiz size awtomat bal barýar

Oraz

admin registrasiya eden nomerimden gecirdim

Oraz

admin komek edayda gaty gyssagly gerek bolup dur

Admin mana gyssagly su duzman cylsyrymlysy gerekda

Admin

Oraz, geçiren bolsaňyz barandyr balyňyz

Hanapiýa

Salam.Bal almak üçin näme etmeli

Yakup

Alan Adam bamy shuny

Aynura

Pul gecirdim 10manat, yone kitaby alyp bolanok balynyz yetenok diyyare name uci

Dima

kitap iberdim welin bal gelmedi name uçin

Yhlas

Seret dos formaty osibka beryar haysy programmada acmaly muny sonam aydyp goyberay kyn gormesen

Yhlas

Seret dos formaty osibka beryar haysy programmada acmaly muny sonam aydyp goyberay kyn gormesen

Yhlas

Seret dos formaty osibka beryar haysy programmada acmaly muny sonam aydyp goyberay kyn gormesen

Yhlas

Seret dos formaty osibka beryar haysy programmada acmaly muny sonam aydyp goyberay kyn gormesen

Hanapiýa

Salam Yhlas şo düzmäni alyp bildiñmi

Aýnur

Salam admin.Su duzmanin cylsyrymly meyilnamalysy yokmyka?

Admin

Hanapiýa, salam, bal almak bölümini okap görüň

Admin

Aýnur, salam, bardyr

Yhlas

Wps office goyyan welin kitabyn icine girip agza bolun diyami registratsiya edilena menki

Umyt

Baly beriňääää

Admin

Umyt, Haysy nomerden ugratdyñyz? Nomeriñiz registrasiÿa edeniñizdäki nomer bilen gabat gelse hökman geçäÿmeli. Sebäbi ball programmañ üsti bilen awtomatiki usulda geçÿär

Berdimyrat

Men su wagt puly oklajak haysy nomera oklamaly

Admin

Berdimyrat, şo görkezilen iki nomeriň birine

Berdimyrat

Bal gecdi

U...

Admin bal gecmedi

Aýnur

Admin.Bar bolsa goyaynda .Bu goylan duzme yonekey meyilnamaly ekena

Aýnur

Admin.Bar bolsa goyaynda .Bu goylan duzme yonekey meyilnamaly ekena

Aýnur

Admin.Bar bolsa goyaynda .Bu goylan duzme yonekey meyilnamaly ekena

Sanjar

nadip skachat edip bolya shu duzmani

Merjen

Sanjar, bal satyn alyp skachat edibermeli

Ylham

Baly satyn aljak bolsan haysy nomere ugratmaly puly

www

bal beriňääääää derrewräk gerekda maňa agam

Merjen

Ylham, bal almak bolumini okap gorun

Aynur

Men nadip su duzmani alyp bilerin. Pul gecirmeli bolsa haysy nomere nace man gysagly gerkdi su duzne

Merjen

Aynur, bal almak bolumini okap gorun

Aynur

Men pul gecirdim bal alyndymykan

Aynur

1listmy az dalmi muna 5 goymayalar

Aynur

1listmy az dalmi muna 5 goymayalar

Admin

Aynur, 371söz diýip ýazylgy dura

Ylham

Salam admin men aldym kitaby yone iki list bar kitabda tutus kitaby aljak bolyan komek eday

Admin

Ylham, salam 371 sözden ybarat diýip dur

Joshgun

Duzmani almak ucn nam etmeli Kimde ba bolsa berayinda

Admin

Joshgun, bal almaly soňra bal alyp ýükle diýen ýere basmaly, bal almak üçin gowy edip bal almak bölümini okap görmeli

Mahri

Salam name ucin pul gecirilsede yuklap bolonok

Mahri

Salam name ucin pul gecirilsede yuklap bolonok

Mahri

Salam name ucin pul gecirilsede yuklap bolonok

Mahri

Salam name ucin pul gecirilsede yuklap bolonok

www

Salam admin kitap iberdimdä haçan bal berersiňizkä şolara

Perhat

Nadip bal almaly

Perhat

Balym gelenok.

Admin

Perhat, täzeden görüň

Gurban

Bal almak un kitap ugratdym prezentasiya ishini yone bal gelmedi admin nm etmeli bolar

Nazar

Balym name ucin gelenok

Gadyr

Nadip bal almaly

Aygul

Salam

Çemen

Men oz balymy nadip gormeliiii

Serdar

Bal gecirilyan telefon nomerlara pul gecirip bolanok kitaby bashga shekilde satyn alyo bolanokmy yada 10-15 sany nomer goyayyn gayrat edin

Serdar

Bal gecirilyan telefon nomerlara pul gecirip bolanok kitaby bashga shekilde satyn alyo bolanokmy yada 10-15 sany nomer goyayyn gayrat edin

Serdar

Bal gecirilyan telefon nomerlara pul gecirip bolanok kitaby bashga shekilde satyn alyo bolanokmy yada 10-15 sany nomer goyayyn gayrat edin

Selbi

Пул гечирип боланок. Кабул эдиджинин гириш гечиримлеринин саны максимал дереджесинден йокары дутяр диййа

Merjen

Serdar, 2 nomerada gecirip gordunmi? Selbi, 2nji nomera gecirip gor Cemen, yokarda

Selbi

Икисине-де гечирдим боланок

BATYR

Admin salam kitap iberdimdä haçan bal berýäňiz aýdaýyňda?

Merjen

Cemen, yokarda

Mama

Iki nomera da pul keçenok nm etmeli 3-nji nomer ýokmy

Mama

Iki nomera da pul keçenok nm etmeli 3-nji nomer ýokmy

Abdy

Gayrat edayi. Adminlsr men ertir egzaminim pul gecenok gecer yaly edayin srocna su gerekda

Abdy

Duzedayinda ouly adminlat

Abdy

Duzedayinda puly adminlat

Abdy

Duzedayinda ouly adminlat

Hydyr

Pul oklap bolonok gecer yaly eday Mr.Admin uly hayyst sennen

Abdy

E manada gerek solow bla ertir egzaminimhow

Serdar

admin hayys pul gecirer yaly eday pul gecirp bolonok ertire gerek su duzme

BATYR

SALAM ADMIN MEŇ DOSTUM SIZIŇ SAÝTYŇYZA "WWW'' DIÝIP GIRÝÄ ANA ŞO SAÝTYŇYZA GIRSE ADMINISTRATOR TARAPYNDAN SIZIŇ HASABYŇYZ ÝAPYLDY DIÝIP ÇYKÝAN EKEN O NÄME DIÝDIGIŇIZ BOLÝA BALY KÖÝÝÄMI OŇ AÝDAÝYŇDA

Serdar

Admin erti dowlet examini padwadit etmayow bro alar yaly eday su duzmani hayys pul gecer yaly eday su gun gaty srorcno

Serdar

Admin erti dowlet examini padwadit etmayow bro alar yaly eday su duzmani hayys pul gecer yaly eday su gun gaty srorcno

Admin

Serdar, ikisinińem limidi doldy, sagat 00:00dan son gecirip gör

Admin

Serdar, ikisinińem limidi doldy, sagat 00:00dan son gecirip gör

Azym

sagat 00:06 da geçirdim puly ondada bal ýetenok diýýä

BATYR

Salam admin men kitap iberdim size haçan bal berýäňiz

Selbi

Admin alar yaly edayinde su duzmani gystag gerek bolup dur

Selbi

Admin alar yaly edayinde su duzmani gystag gerek bolup dur

Selbi

Pul gecdi yene gecirerin alar yaly edayinde suny

Maksat

Bal almak üçin haýsy noma pul ugratmaly

BATYR

SALAM ADMIN MEŇ DOSTUM SIZIŇ SAÝTYŇYZA "WWW'' DIÝIP GIRÝÄ ANA ŞO SAÝTYŇYZA GIRSE ADMINISTRATOR TARAPYNDAN SIZIŇ HASABYŇYZ ÝAPYLDY DIÝIP ÇYKÝAN EKEN O NÄME DIÝDIGIŇIZ BOLÝA BALY KÖÝÝÄMI OŇ AÝDAÝYŇDA

Мекан

kitap nadip yuklemel

Мекан

kitap nadip yuklemel

BATYR

Admin men size kitap iberdim hacan bal berýäňiz

Admin

Azym, geçirdik balyňyzy. Şu gün onlaýn agzalarymyzyň sany köp bolany üçin serwerimiz agyr işledi.

Admin

BATYR, balynyzy geçirdik serwer agyr işledi.

Admin

Selbi, Мекан, günüň dowamynda serweriň agyr işlemegi sebäpli näsazlyklar ýüze çykdy, ötünç soraýarys.

BATYR

sag boluň admin dostumyň serweri ýapylypdyrda administrator tarapyndan ýapyldy diýip çykýa diýä şonam açyp beraýiň gaýrat edip

BATYR

Admin men size ýene kitap iberdimdä olara haçan bal berersiňiz

Maksat

Baly nädip almaly

www

Salam adminmen size kitap iberipdim şolara haçan bal berersiňiz

Admin

www, iberilÿän kitaplaryñ sanynyñ örän köp bolanlygy sebäpli gözden geçirmek üçin wagt gerek. Bizde bar kitap bolsa olar üçin bal berlenok. 10-15 günden habar tutarys. Howlukmañ, köp kitaplaryñyz bizde bar bolan kitaplar šonuñ üçinem köp wagt sarp etmeli bolÿas.

Admin

BATYR, 10-15 günden . Sebäbi iberilÿän kitap köp. Howlukmañ. Haÿyś iberÿän kitabyñyzy özüñizem gözden geçiriñ. Howlukmañ! Gayrat ediñ. Arkaÿyn boluñ balsyz galmarsyñyz. Öñem bal bilen höweslendiripdik indem dowam ederis. Sagboluñ! Düśünensiñiz diÿip umyt edÿärin.

Admin

Maksat, bal almak bölüminde görkezilen

BATYR

Bolýa arkaýyn görüberiň menem ibermänkäm gözledip görüp iberýänä sag boluň köp minnetdar haladym siziň saýtyňyzy hasam gowy prezentasiýalaryňyz bar eken amatly. HAWO DÜŞÜNDIM. ÜSTÜNLIK IŞIŇIZDE DOST!

Merjen

Admin haýsy programada açýa pdf görnüşinde açanok mende?

Admin

Merjen, wps office programma

Roza

Ilki bilen hemmelere salam Admin men shu düzmäni almak üchin 1nji nomere pul okladym yione mana bal berilmedi bal hachan meñ hasabyma gecherka mana ertire gerekda shu düzma

Roza

Gechdi sagboluñ köp köp Düzmänide allym

Shadyýan

Salam bal nadip almalyka?

Admin

Shadyýan, bal almak bölümini okap görüñ

Kerim

Admin men shuwagt 61187994 nomurdan pul saldım 64041495e namun mana balynyz yetenok diyyar

Ahmet

Bal nadip almaly

Ahmet

Bal nadip almaly

Kurdoğlu

Kitapdaky meyilnamalaryn sany nace? meyilnama bolanda in basda yazylyan 1. 2. 3.. yaly yerleri.

Kurdoğlu

pul gecirdigin bal avtomaticeski gelyami

Kerimberdi

nadip alyp bolarka su duzmani

Salyh

Kitaby nadip almaly duzmesi gerekdida sun

Salyh

Admin yokmyka mun jogap berayinda mana su kitabyn duzmesi gerek bolly gyssagly

Admin

Kerim, barandyr agza bolan nomerdan geçiren bolsañyz

Admin

Kurdoğlu, avtomat geçýär

Admin

Salyh, bal bilen, bal almak üçin bal almak bölümini okap görüñ

Admin

Salyh, bal bilen, bal almak üçin bal almak bölümini okap görüñ

Nurberdi

Nadip bal almaly

Serdar

Nadip bal yygnamaly

Admin

Dos men sizde yok pdf kitap iwerdim yone heniz bal gelenok

Admin

sag bolun geldi

  - PR-CY Rank