KitapTm | Ertekiniñ gelip çykyşy
Haladym
1
ýükle
2
Kitabyň ady: Ertekiniñ gelip çykyşy
Awtory: Halyl Kulyýew
Kitap barada: Ata-babalarymyz: «Ýagşydan at galar» diýen ekenler. Dogrudanam ýagşy adamdan hemişe ýagşylyk galar. Şonuň üçin hem il-halk şeýle ynsany hiç wagt unudanok, ony kalbynda ýaşadyp ýör. Aramyzdan juda ir giden ajaýyp şahyr, Türkmenistan Lenin komsomoly baýragynyň laureaty Halyl Kulyýew hem şeýle adamdy. Ol özüniň gysga ömründe bize ençeme oňat-oňat şygyrlary, edebiýatşynaslyga degişli ýiti pikirleri, adamçylyga dahylly nusgalyk görüm-göreldäni goýup gitdi. Eliňizdäki şu eser hem Halyl Kulyýewiň bize miras goýan ýene bir ýadygärligi. Ýaşlygyň, juwanlygyň gyzykly dünýäsi hakda çeperçilik bilen söhbet açýan bu powest ilkinji gezek kitap edilip, Siziň dykgatyňyza hödürlenýär.
Dili: Türkmen dili
Çap edilen ýyly: 1988
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.77 mb
Baly:
Görülen sany: 50

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok

  - PR-CY Rank