KitapTm | Üçden soñ giç
Haladym
58
ýükle
80
Kitabyň ady: Üçden soñ giç
Awtory: Masaru Ibuka
Kitap barada: Bu kitap her bir maşgalada, aýratyn-da, kiçijek bäbekli, bäbek almaga taýýarlanýan ýaş maşgalalarda hökman bolmalydyr. Diňe bir bolmaly hem däl, gaýta-gaýta okalmalydyr we özleşdirilmelidir. Kitap altyna gaplanmaga mynasyp eser. Muny okap, özleşdirip, perzentlerinde miwesini görenleriň özleri hem bu kitaby, hökman altyn hazyna ýaly, aýap saklarlar. Bu kitaby bir gün ir okan adama onuň, hiç bolmanda, bir ýyllyk peýda
Dili: Türkmen dili
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.71 mb
Baly:
Görülen sany: 964

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok

  - PR-CY Rank