KitapTm | Himiýa dersi boýunça Ýokary Okuw Jaýynyñ giriş synaglarynyñ soraglary
Haladym
3043
ýükle
222
Kitabyň ady: Himiýa dersi boýunça Ýokary Okuw Jaýynyñ giriş synaglarynyñ soraglary
Awtory:
Kitap barada: ÝOJ-na girmeklige dalaşgärlik edýänler üçin berilip biljek 150 sany sorag
Dili: Türkmen dili
Çap edilen ýyly: 2015
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.1 mb
Baly: 200
Görülen sany: 26125

Teswirler

Hanjar

Gowy

mahri

nadip bal almaly ya imo yuklap bilyanizmi

Admin

Mahri, bal almak bölümini okap görüñ

Döwlet

Men size kitap ugratdym welin mana bal gelmedile

Admin

Merjen, soraglar aýratyn ÝOJ-lar boýunça däl-de, dersler boýunça bolyar

Lacyn

Говы

Lacyn

Говы

Nurgeldi

su kitap TDLU-nyň soraglaryna degislimi

Admin

Nurgeldi, gabat gelip bilyar gollanmak ucin yuklap bilersiniz

Admin

Yanyljan, pul geciren bolsanyz balynyz barandyr hokman

Gerek

Pul gechiryan welin o nomerlere pul gechenok name uchindir???

Admin

Gerek, taze belgi goyuldy indi gecirip bilersiniz

Admin

Aysahat Yakubova, yukle diyen yere basayyn

Admin

Aysahat Yakubova, yukle diyen yere basayyn

Muhammet

Salam

Muhammet

Salam

Ruslan

Men size kitap ugradypdym ball gelmedi

Atajan

Şu kitap gerek dos

Maksat

Kitap ücin näçe manat gecirmeli

aisonia

Jogaplaram barmyka ya dine soragymy

Sherzad

TDU-nyñ himiya fakultedindede shu soraglar bolemyka?

Aynazar

Mana name ucin bal gecenok

Aynazar

Admin bal gecira mana

Aynazar

Admin bal gecira mana

Admin

Aynazar, registrasiýa eden nomeriňizden geçirdiñizmi?

Merjen

Men kitap goydum shondada bal gelman dur komek edayin sroçna gerek bolup durda soragnamalar imodan iverip bilseniz iverayin haýyş

Admin

Merjen, bizde bar kitap ugradansyňyz

Merjen

Hokman registrasiya bolan nomerimizden iwermelimi kitaplary başga nomerden ugratsan bal geçenokmy admin???

Admin

Merjen, ýok geçenok

Merjen

Pul geçirmek üçin haysy nomere geçirse bolar

Merjen

Sonam 2015de cap edilen bolsa shu soraglar gabat gelermike synaglarda

Admin

Merjen, bal almak bölüminde görkezilenleriň birine, 60-70% gabat gelip bilýär

Dinara

+99363778432 şu nomere pul geçirmelimi bal almak üçin

Admin

Dinara, howwa

N.G.

Admin kitap sizde ýogam welin ugrat düwmäni basýan welin gidenokda

Admin

N.G. imodan ady bilen bile uhradaýyň 64041495

Oguljan

Yanjak pul gecirdm bal gecenok 65283967

Selbi

64041495 belginize pul saldm welin balynyz yeterlik dal diyya

Aysenem

2015nji yylyn soraglarymyka bu?

Aysenem

Mekan sizde bamy

Admin

Selbi, agza bolan belgiňizden geçirdiňizmi puly?

Suray

men pul gecirdim nm un balym yetenok

Gulbahar

Salam balyňy nirden görmeli

Gulsat

Salam dogan size puly oklap kitaby satyn alaymalymy

Gulsat

Salam dogan size puly oklap kitaby satyn alaymalymy

Admin

Gulbahar, salam sag tarap yokarda adamyň şekili bardyr şoñ basyp barlap bolýar

Admin

Suray, geçendir täzeden görüñ

Admin

Suray, geçendir täzeden görüñ

Admin

Gulsat, salam, howwa

Durdyyeva

Salam Sho nomrlaryn birine pulyny ugratsan son nadip alyp bolya kitaby

Durdyyeva

Salam Sho nomrlaryn birine pulyny ugratsan son nadip alyp bolya kitaby

Durdyyeva

Salam Sho nomrlaryn birine pulyny ugratsan son nadip alyp bolya kitaby

Durdyyeva

Hazr pulyny oklasan balyn dolyamy

Admin

Durdyyeva, howwa, agza bolan nomerdan oklamaly

sapargul.t

Bal almak üçin näme etmeli saýta kitap ýüklemelimi?

gulowser

salam

Zaazaza

nadip okap görmeli

Admin

sapargul.t, bal almak bölümini okap görüñ

Aynura

Salam ,su 99364041495 noma 5 mnt geçirdim , kitaby aljak bolamda sonda da balynyz yetenok diyyare

Aynura

Alooo, pul gecdi ,ball gecenoga

Aman Ataýew

Bal nädip almaly

Aman Ataýew

Bal nädip almaly

Admin

Aman Ataýew, bal almak bölümini okap görüň

Agajan

18/02/2023 09:27:29 99364041495 gecirilen 5.00 manat Saklanan 0.10 manat Şonda da bal goşulanok. bular diňe pul almagyň ugrunda. Oňaryp bilmejek bolsaňyz näme üçin bu web site işledýärsiňiz

Aylar

Pul gecdirdm sondada bolalym yok kitap aljak bolsam bal yetenok diyar ol

Ergesowa

Nadip girmeli bilen adam komek etsinde? Hayys

Ergesowa

Himiyadan soraglara girjek bolsam bal yetenok diyya

Ayjan

Bal almak un name edmeli

Admin

Ayjan, bal almak bölümini okap görüň.

nurana

himiýa jogap barmy nirede

Admin

nurana, gözledip görüň.

Selim

Pul okladym bal gecmedi name etmeli?

Admin

Selim, geçendir.

RELAX T.M.

Şu kitapda meseleleriň jogaplary bilen barmyka??

RELAX T.M.

Men ýaňja başga bir kitap ugradypdym. Şondada bal gelmedi. Näme üçinkä??

Admin

Dine soraglary.

nurana

himiýa sorag jogaplaryny nireden gözledip gormeli.Baş sahypada tapmadym.Kitabyň doly ady näme.

Admin

Mekan , şulam soraglary.

Admin

nurana, gözledip göräýiň

Mekan

Nurana size himiýan sorag jogaplaryny tapmaga ine su komek eder meselelerinem . .

Dunya

Indrigandi adundaky ucilisa gawat gelyamika soraglar

Dunya

Kitaby yuklap aljak bolsan nace bal bolmalyka?

Admin

Dunya, kitabyň aşagynda görkezilen näçe bal gerekligi. Edil şu kitap 200bal. Soraglaryň gabat gelýäni ýa-da meňzeşi bolmagy mümkin.

Yhlas

Kiraby almak bal gerek diyya. Nadip alyp bilerkam

Admin

Yhlas, bal almak bölümini okap görüň

Döwlet

salam bal almak üçin nädip kitap ibermeli

Admin

Döwlet, şuwagt köp kitap gözden geçirmelidigi sebäpli bal berilenok.

Gulalek

Salam bal almak ucin nace manat we haysy nomera gecirmeli

Admin

Gulalek, bal almak bölümini okap görüň. Ýokarda çep tarapda üç çyzyga basyp bal almak bölümini okap görüň.

Gulalek

Men pul gecirdim yone 2 sagat bolly bal gelenokda

Admin

Gulalek, sizin balyňyz göni geçdi , seredip görüň. Bal awtomatiki usulda geçýär.

Admin

Gulalek, bal geçipdir gerek?

Admin

Gulalek, bal geçipdir gerek?

Admin

Gulalek, bal geçipdir gerek?

Täç

Bal nädip almaly

Admin

Täç, bal almak bölümini okap görüň.

Jahan

Sagbolun gowy kitap ekeni

Admin

Jahan, örän şat.

Admin

Jahan, örän şat.

Aýbölek

Kitaby yuklap almak ucin nace bal gerek bolarka

Aýbölek

Kitaby yuklap almak ucin nace bal gerek bolarka

Aýbölek

Soraglaryñ alsam jogaplaram barmyka

Aýbölek

Admin jogap naçe wagytdan bererkä

Aýbölek

Admin jogap naçe wagytdan bererkä

Admin

Aybölek, edil şu kitap 200 bal . Jogaplary ýok diňe soragnamalary.

Saparmat

Admim mn su nomere pyl gecirsem oznz bal beryanz onnan mn kita y nadp yukleyan

Saparmat

Mn su kitabu aljak bolsam nace bal almaly

Saparmat

Admin mna bal gecenoga pul gecrsemde

Admin

Saparmat, balyňyz geçendir. Ýükläbem alypsynyz

Saparmat

Sag bolun gowy kitap ekeni

Admin

Saparmat, biz örän hoşal.

Muhammet

Slm bal almak ucin dine nomere pul oklasan boluarmy ya basgada etmeli zatlar barmy

Muhammet

Jogap yokmy admin

Admin

Muhammet, howwa. Soňra siziň hasabyňyza bal barýar 4-5min içinde.

Admin

Muhammet, howwa. Soňra siziň hasabyňyza bal barýar 4-5min içinde.

Muhammet

Slm bal amak ucin 5 manat okladym bal gelenok

Muhammet

Admin jogap berda bal gelenok pul okladym su nomera 99364041495 alyp bolanok kitaby

Muhammet

Admin gyssagly bal gerekda ugradayyn pulyny okladym zerur gerek kitap

Muhammet

1 sagat boldy pul gecirenime intagem kitaby alyp bolanok bal ugradayyn jogap berda admin

Admin

Muhammet, nomeriňiziň soňky 4 sifrini ýazyň.

Aygul

Salam kitaby yuklemek ucin nace bal gerekli aydaÿyñda

Aygul

Jogap berayiñda howlukmaç

Aygul

Jogap berayiñda howlukmaç

Admin

Aygul, 200bal kitabyň aşagynda görkezilen.

Akbibi

Salam kitap aljak bolsaňyz haýsy nomyra ugratmaly näçe manat

Akbibi

Salam kitap aljak bolsaňyz haýsy nomyra ugratmaly näçe manat

Akbibi

Salam kitap aljak bolsaňyz haýsy nomyra ugratmaly näçe manat

Admin

Akbibi, haýsysyna oklasaňam bolýar.

Admin

Akbibi,

Aýlar

Salam kitap aljak bolsan name atmeli?

Aýlar

Kitaby alyp bolonok name etmeli??

Aýlar

Kitaby alyp bolonok name etmeli??

Aýlar

Kitaby alyp bolonok name etmeli??

Aýlar

Kitaby alyp bolonok name etmeli??

Admin

Aýlar, ýüklemeli

Aýlar

Ýukledim, açanok, hatda içine girip okabam bolonok

Aýlar

Nadip girip okamaly? Düşündirayin hayys.

Aýlar

Ýukledim, açanok, hatda içine girip okabam bolonok

Aýlar

Nadip girip okamaly? Düşündirayin hayys.

Aýlar

Nadip girip okamaly? Düşündirayin hayys.

Admin

Aýlar, WPS programmasynyň üsti bilen açyp görüň. pdf formaty açýan programmany ýükläp alyň.

Admin

Aýlar, biziň programmalar bölümimizde pdf reader programmasyny ýükläp açyp bilersiňiz.

Aýlar

Tapdym, açdy, sag bolun!

  - PR-CY Rank