KitapTm | Aý gaýdyp geler
Haladym
8
ýükle
Kitabyň ady: Aý gaýdyp geler
Awtory: Juma Hudaýguly
Kitap barada: Aý gaýdyp geler. Powest hem hekaýalar. Orta we uly ýaşly mekdep okuwçylary üçin. Eliňizdäki ýygyndy hudožnik J. Hudaýgulynyň üçünji kitabydyr. Onda esasan-da awtoryň özüniň ýaşlykda gören wakalary, eşiden gürrüňleri täsinlik bilen teswirlenýär. Adamkärçilik, arassalyk, ahlaklylyk onuň ähli eserleriniň özenidir.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 1994
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.69 mb
Baly: 200
Görülen sany: 80

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok