KitapTm | Azyk önümlerini saklamak
Haladym
1
ýükle
1
Kitabyň ady: Azyk önümlerini saklamak
Awtory: Arbabow N.
Kitap barada: Azyk önümlerini saklamak dersine degişli esasy meseleler we soraglar girizildi. Kitabyň temalary häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýär hem-de olar beýan edilende Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ylmy-bilimi dünýä ülüňlerine gabat getirmek baradaky kararlaryndan, permanlaryndan we Türkmenistany ykdysady, syýasy we medeni taýdan ösdürmegiň 2020-nji ýyla çenli döwür üçin Baş ugry Milli maksatnamasynda oba hojalygyny we oba hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän pudaklaryň öňünde goýan wezipelerinden ugur alyndy. Oba hojalyk ýokary okuw mekdepleriniň Maldarçylyk önümlerini gaýtadan işlemek fakultetiniň talyplaty üçin niýetlenilen.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 2010
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.53 mb
Baly: 200
Görülen sany: 139

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok

  - PR-CY Rank