KitapTm | Galla önümleri we olaryň ekspertizasy
Haladym
23
ýükle
Kitabyň ady: Galla önümleri we olaryň ekspertizasy
Awtory:
Kitap barada: 1. Galla önümlerini öl küle öwrüp, azodyň, fosforyň mukdaryny kesgitlemegiň usullary. 2. Galla önümlerindäki çig proteiniň kesgitlenişi. 3. Bugdaý dänesiniň ölçeginiň, şekiliniň, iriliginiňwetebigy massasynyň kesgitlenişi. 4. Dänäniň 1000 sanysynyň agramyny we dänäniň düzümindäki ýaglaryň mukdaryny kesgitlemegiň usullary. 5. Dänäniň ýalpyldawuklylygyň (aýna şekilliliginiň) kesgitlenişi. 6. Hamyryň ajamawagty boýunça kleýkowinanyň hiliniň kesgitlenişi. 7. Nahar duzunyň mukdaryny kesgitlemek. 8. Şeker maddalarynyň mukdaryny kesgitlemek. 9. Miwe, gök-önümleriniň harytlyk hiliniň esasy görkezijileri we standartlaryň talaplaryna gabatlaşmasyny kesgitlemek. 10. Önümiň aktiw kislotalylygyny kesgitlemek. 11. Hloridleriň we uçujy kislotalaryñ mukdaryny kesgitlemek. 12. Miwe, gök-önümleriň düzümindäki efir ýaglaryñ mukdaryny kesgitlemek. 13. Önümlerdäki dürli garyndylaryň, çökündiniñ, miwe etiniñ we şekeriň mukdarynyñ kesgitlenişi. 14. Witaminleriň mukdarynyň kesgitlenişi. 15. Taýýar önümleriň düzümindäki konserwirleýji maddalaryň mukdarynyň kesgitlenişi. 16. Guradylan miweleriň hilini kesgitlemek. 17. Ýakymly ysly otlaryň, duzuň, gandyň hilini we konserwa önümiñ iýmit gymmatlylygyny kesgitlemek. 18. Et konserwalaryň görnüşleri we hil görkezijileri. 19. Sublimasion guratmak boyunça et we et önumlerini barlamak. 20. Et läşleriniň hilini barlamak we olarda bolýan nogsanlar. 21. Mal ýagyna we taýýar önüme bolan talaplar. 22. Süýdiň himiki häsiýeti. süýdiň turşulygyny kesgitlemek. 23. Süýdüň beloklary we olaryň ähmiýeti. süýdiň belogyny kesgitlemegi öwrenmek. 24. Süýt şekeri (laktoza) we onuň süýt önümlerini taýýarlananda ähmiýeti. süýdiň täzeligini kesgitlemegiň usuly.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.96 mb
Baly: 200
Görülen sany: 396

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok

  - PR-CY Rank