KitapTm | Miwe-gök önümleriň guradylyşy
Haladym
4
ýükle
5
Kitabyň ady: Miwe-gök önümleriň guradylyşy
Awtory: Kakabaýewa B., Misekowa M.
Kitap barada: Miwe-gök önümleriň guradylyşy dersine degişli maglumat berilýär. Kitaba girizilen temalaryň beýany döwrüň ýokary talaplaryna görä we “Türkmenistany ykdysady, syýasy we medeni taýdan ösdürmegiň 2020-nji ýyla çenli döwür üçin Baş ugry” Milli maksatnamasynda, hem-de Türkmenistanyň XV, XVI, XVII, XX Halk Maslahatlarynyň kararlarynda we Ÿaşulularyň XXI Maslahatynda miwe we gök önümleri ýetişdirmek we hasylyny gaýtadan işlemek boýunça öňe sürülýän wezipelerden ugur alyndy. Miwe-gök önümleriň guradylyşy dersi boýunça kitap Miwe we gök önümleri gaýtadan işlemek hünäriniň talyplary üçin niýetlendi.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 2010
Formaty: .pdf
Göwrümi: 2.82 mb
Baly: 200
Görülen sany: 166

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok

  - PR-CY Rank