KitapTm | Iňlis dili 7
Haladym
263
ýükle
23
Kitabyň ady: Iňlis dili 7
Awtory: Agamyradowa E. we başg.
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 2014
Formaty: .pdf
Göwrümi: 5.49 mb
Baly: 200
Görülen sany: 2124

Teswirler

ahmet

balynyz yetenok diyya ayyrayn sony

Admin

ahmet, hökman

Umytjan

Admin 2019njy ýylda çap edileni bamy?

www

Admin näme üçin bal bereňzok sizde ýok kitaplary iberdimä men

Admin

Umytjan, gözledip göräýiň

Admin

www, bereris hökman entäk görülen däldir kitaplaryňyz

www

Admin haçan görýäňiz agam men ertire çenli bir kitap almalyda gerekdä

www

derrewräk beräýiňdä baly

www

admin hemme iberen kitabyma beren balyňyzmy şol

Merjen

www, sanada zat yaradyp bolmadyla

www

merjen näme üçin sen maňa beý diýäň. Sen näme adminmi men admindan soradyma senden soramoga men öz hakymy soradym başga zat däl düşnüklimi?

Merjen

www, edil admina dal yone adminin jogap berip yetishmediklernine jogap beryan adminam hakyny berendira kop berer yone kem bermeya hijem

www

Merjen bagyşlarsyňda "saňa ýaranyp bolmady"diýeniňe azajyk gaharym geldidä.Ötünç soraýan men köpräk kitap iberdim welin 10-dan gowrak ýöne 600 bal berildidä meň aljak bolýan kitabymam oňa düşenokda

www

başgada bal beräýiň beýleki kitaplarymada kitap almana balym ýetenokda seredip beräýiň şolara

Merjen

www, 10 dan gowrak kitap iberen bolsanyz 5 kitaby alynandyr son ucin size adim 600 bal berendir arkayyn bolun admin hic kimin hakyny iymeya

Admin

www, siziň iberen kitaplaryňyzyň arasyndan özümize alanlarymyza görä bal geçirýäris

Admin

www, bizde bar kitaplary hem ugradypsyňyz şonuň üçin hemmesine bal berilmez we beýleki kitaplaryňyzyň içinden saýlap alanlarymyza bal bereris hökman

www

Admn ýenede sizde ýok kitap ibersem bal beräýiňdä gaýrat edip kitap aljak bolýan balym ýetenok

www

Admin ýene kitap iberdim sizde ýok şolarada bal beräýiň haýyş agam gerekdä maňa

www

Admin haçan 2000 bal höweslendiriş baly berilýär ony almak üçin näme etmeli

  - PR-CY Rank