KitapTm | Himiýa 7
Haladym
761
ýükle
45
Kitabyň ady: Himiýa 7
Awtory: I.R.ASKAROW, N.H.TOHTABAÝEW, K.G.GOPIROW
Kitap barada: Bu Şu okuw ýylyndan sen tebigy ylymlardan biri bolan himiýa ylmyny öwrenmäge başlarsyň. Himiýa gyzykly, täsinliklere baý ylymdyr. Bu ylmyň syrlaryny öwrenmekde saňa üstünlikler arzuw edýäris. Sen özüň Abu Ali ibn Sina, Abu Reýhan Biruny, Mürze Ulugbek, Zahiriddin Muhammet Babyr ýaly beýik alymlaryň neslidigiňi unutma. Ene-ataň, halypalaryň, Watanyň Özbegistan seniň hakyky ynsan, ökde hünärmen, döredi- ji bolup ýetişmegiňi, il-ýurduň öňünde abraýly-hormatly adam bolmagyňy isleýär. Ýadyňda sakla! Ylym dünýäsinde heniz açylmadyk zatlar köp. Olary zabt etmek seniň paýyňa düşýär. Saňa üstünlik, ak ýol arsuw etmek bilen, Awtorlar.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: DAŞKENT — 2013
Formaty: .pdf
Göwrümi: 1.39 mb
Baly: 200
Görülen sany: 6667

Teswirler

Nargilya

Admin hayys 7.8.9.10.11 synp.himiya imo ugradayyn:+993 64214223

Oguljahan

Nadip yuklemeli?

Admin

Oguljahan, bal bilen, bal almak üçin bal almak bölümini okap görüñ

  - PR-CY Rank