KitapTm | Miwe, gök ekinleriň tohumçylygy
Haladym
11
ýükle
2
Kitabyň ady: Miwe, gök ekinleriň tohumçylygy
Awtory: Gylyjow B
Kitap barada: Okuw kitaby miwe, gök ekinleriň tohumçylygy dersinden S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Agronomçylyk fakultetiniň Bagbançylyk we gök ekerançylyk hünärinde okaýan talyplar bilen umumy we tejribe okuwlaryny geçirmek üçin niýetlenendir. Miwe, gök ekinleriň tohumçylygy okuw kitabynda öwrenilýän maglumatlar ýokary okuw jaýynyň talaplaryna doly gabat gelýär. Şonuň üçin bu okuw kitaby Agronomçylyk fakultetiniň Bagbançylyk we gök ekerançylyk hünäriniň talyplary üçin ulanyp bolar. Kitapda ýurdumyzyň Miwe, gök ekinleriniň tohumçylygynyň häzirki ýagdaýy we geljegi, miwe, gök ekinleriniň tohumlyk ösümlikleriniň ösdürlip ýetişdirilişi, tohumlaryň saklanylyşy, hil görkezjileri, ýerli şertlere durnukly ýokary hasylly sortlaryň tohumlaryny sagdynlaşdyrmagyň usullary, köpeldilişi, sortlaryň gibridleriň önümçilik şertlerinde ösdürlip ýetişdirilişi barada gerekli maglumatlar berilýär. Ylmy işgärler, mugallymlar, talyplar, seleksioner- tohumçylar we dürli ugurda işleýän hünärmenler bu kitaby öz işlerinde ulanyp bilerler.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 2010
Formaty: .pdf
Göwrümi: 1.71 mb
Baly: 200
Görülen sany: 232

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok

  - PR-CY Rank