KitapTm | Headway 5th edition Beginner Studen's Book e-book
Haladym
321
ýükle
41
Kitabyň ady: Headway 5th edition Beginner Studen's Book e-book
Awtory: Liz, John Soars, Jo Mcaul
Kitap barada: Iňlis dilini öwrenmäge başlaýanlar üçin iň birinji gerek kitap, gaty sada hem-de düşnükli dilde (diski hem bar eger kime gerek bolsa şäher içinde dostawka bolýar).
Dili: Iňlis
Çap edilen ýyly: 2020
Formaty: .pdf
Göwrümi: 33.46 mb
Baly: 500
Görülen sany: 2407

Teswirler

Muhammet

Has gowy köp zat öwrendim

Tazemyrat

Admin gowrumi 33.46 diya skacat edende 18 mg edya ozem acylanok name sebapden sheyle bolyar

Admin

Tazemyrat, uly göwrümli kitaplary (ýagny 10mb-dan ýokary bolanlary) internediňiziň ýokary tizlikli işleýän wagty almaklyk maslahat berilýär. Eger-de bir kitap geçip durka zboý beren bolsa, ýarysy geçip ýarysy geçmedik bolsa onda doly geçmändigi sebäpli şol kitap açylmaýar, şular ýaly ýagdaýda täzeden ýüklemek maslahat berilýär, diňe şol bir kitaby ikinji gezek ýüklemek üçin bal gerek däl. Men siziň elektron poçta salgyňyza şu kitabyň ssylkasyny ugratdym. Siz poçtaňyzdan hem alyp bilersiňiz.

jeren

govy kitap