KitapTm | Halallyk kyssalary
Haladym
2306
ýükle
667
Kitabyň ady: Halallyk kyssalary
Awtory: Rahmet Gylyjow
Kitap barada: Taryhda dünýä halklaryny we yklymlary biri-birine jebis baglanyşdyryp gelen Beýik Ýüpek ýoly hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda has kämil we döwrebap röwüşde täzeden dikeldilýär. Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda bu hakykata has-da aýdyň göz ýetirip bolýar. Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen ýurtlaryň we halklaryň medeniýeti, sungaty, edebiýaty bilen ýakyndan tanyşmaga hem giň mümkinçilik döredilýär. Gadymy döwürlerde ylmy we edebi eserleri bilen dünýä taryhynda uly abraýa eýe bolmagy başaran arap edebiýaty häzirki döwürde hem ajaýyp eserleri, peýdaly pikirleri bilen okyjylaryň ünsüni özüne çekmegi başarýar. Nesil terbiýesine, şahsyýet kämilligine dahylly dürli pikirleri öňe sürýän bu eserler terbiýeçilik nukdaýnazaryndan uly ähmiýete eýedir.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşgabat 2018
Formaty: .pdf
Göwrümi: 3.18 mb
Baly: 400
Görülen sany: 14229

Teswirler

Resul

Salam admin bal satyn almak isleyan yone haysy belga pul ugratmalydygy gorkezilmedik mumkin bolsa gayrat edip haysy belga pul ugratsam bal alyp biljegimi aydaysanyz.Kop sag bolun jogabynyza garasyan.

Admin

Size link iberdik alyp bilersiniz

Shatlyk

Admin bal manada gerek nadip alyp bolar.

Admin

Bal almak bölümine girip görüň

Ýeňiş

Nadip bal almalyka

Meret

Admin salam manada halallyk kyssalary atly kitap gerekdi,bal almak ucin toleg amala ashyrdym, emma yuklap bilemmom tuzligi juda pes mumkin bolsa manada e-poctama ugradyp berayin misha90gomel@mail.ru ,onunden sag bolsun aytyan

Admin

Iberdim

Meret

Admin bahyshlarsyn o poctamyn kodyny yitirdim girip bilemmok,kyn gormesen shu poctama ugradyp berayda meretgomel@gmail.com , gayrat edip

Admin

Iberdim

Meret

Sag bol admin

Röwşen Nazarow

Halallyk kyssalary kitaby skaçat etmäge kömek edäýin

Admin

kitaptm@gmail.com pochta salgyma yaz Rowshen Nazarow, pochtadan ibereyin

Shamyrat

admin hallallyk kyssalary kitaby skachat edip blmk komek edayin dashary yurtda okayan shamik2902@gmail.com adrese ugradayda

Serdar

Salam admin. Şu kitaby beýleki kitaplar ýaly görmäge ýa okamaga rugsat bersene. Hormat bilen

Admin

W.salam Serdar, alyp görüber, okaber.

Serdar

Batyr! Wah aljak nähili almaly?! Daşar ýurtdan satyn alyp bolmaýar, ýogsam puluň gürrüňi ýok

Admin

Serdar poçtaňy ýaz

Serdar

almastudiomusic@gmail.com

Admin

Iberdim alyp bilersiňiz.

Serdar

Sag bol aldym , Tňry ýalkasyn

Dayanch

Halalyk kyssalary aljak bilsann nace balans gerek

Resul

Salawmaleykim Hormatly Adminler! Shol Jelaleddin Rumynyn Mesnewi kitabyny sorapdym.Shondan habar yokmyka? (men Jelaleddin Rumynyn Diwanyny tapdym shu kitap Mesnewisa daldirda?) Kop Sag Bolun.

Admin

Jelaletdin Rumynyň türkmen diline terjime edilen Mesnewi kitaby agzalaryň haýyşy boýunça goýuldy.

Merjen

Salam,, kyn gormeseniz shu kitaby mbayramaliyeva@gmail.com ugradayynda.. toleg edip bolanok.. minnetdar)

Admin

Salam toleg kabul edilyar, tolap alyberin

Abat

Admin bal aljak haysy belga gecirmeli

nejısım

Slm basgada sularyaly kitaplar bam edil sxu gornusxde yazylan???

Myrat

Gowy kitap

Wepa

Salam: admin men kitaby ÿüklep bilmedim sizin kömegize meteç homat bn sizin agzanyz vepa.khakymov@mail.ru

Admin

Siziň poçtaňyza ssylkasyny iberdim, alyp bilersiňiz

Mekan

Admin sol kitap gerekdi dasary yurtda okayanda manat oklap bolmayar barde oklayayan yokda elektron poctama oklap bilyanizmi

Admin

Hawa elbetde

Şamyrat

Salam Admin şu kitaby maña ugradaýda samyrataman01@gmail.com

Gultac

Halallyk kyssalary kitabyny almak ucin nace manatlyk bal gerekka?

Begenç

Pul geçirdim kitap alyp bolanok.

Admin

Begenç, sizde häzir 200 ball bar, haýsy kitaby alyp bilmediňiz ?

Admin

Ball gitmeýär, agza bolanyňdaky email adresiň bilen paroluňy ýazyp giräýmeli.