KitapTm | TÜRKMENISTANYŇ RAÝAT KODEKSI
Haladym
550
ýükle
37
Kitabyň ady: TÜRKMENISTANYŇ RAÝAT KODEKSI
Awtory:
Kitap barada: 2014-nji ýylyň 1-nji martyna çenli girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar bilen berildi.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 2014
Formaty: .pdf
Göwrümi: 29.23 mb
Baly: 200
Görülen sany: 6476

Teswirler

Agajan

name un men yuklap bilmeyan agza bolanymdan son hem

Admin

Bal alyp soňra ýüklemeli, özem şu kodeksiň göwrümi gaty uly, internediňiziň ýokary tizlikli işleýän wagty almaklygy maslahat berýäris. Bolmasa internediňiz kesilip açylsa ýükleýän kitabyňyz ýarty ýolda kesiler, kitap doly ýüklenmese açylmaýar, şeýle bolan ýagdaýynda täzeden ýüklemeli bolýar.

Merjen

admin men altyn asyrdan pul gecirdim welin nadip bal almaly?

Admin

Merjen, registrasiýa eden nomeriñizden geçiren bolsañyz bal awtomat ýagdaýda geçýär

Merjen

Admin, TMCELL dan gecirdim registrasiyadaky nomerda gecirmedim

Admin

Merjen, haçanrak we haýsy nomera geçirdiñiz?

Merjen

Admin, 3gun boldy +99363763113

Admin

Merjen, ozüñiz haysy belgiden agzamyz bolduñyz

Merdan

Bal nadip almalai nam yuklap bolanok bagyshlan weli

Admin

Merdan, bal almak bölümini okap görüñ

Sahra

Sag bolun admin islan kitabymy alyp bildim hic hili pasgelciliksiz almana komek etdiniz

Hemra

Alyp bolonoga

  - PR-CY Rank