KitapTm | Türkmenistanyň taryhy dersinden ýokary okuw jaýlaryna girjekler üçin taýýarlanar ýaly gollanma görnüşinde soragnamalaryň JOGAPLARY
Haladym
1397
ýükle
248
Kitabyň ady: Türkmenistanyň taryhy dersinden ýokary okuw jaýlaryna girjekler üçin taýýarlanar ýaly gollanma görnüşinde soragnamalaryň JOGAPLARY
Awtory:
Kitap barada: täze
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.16 mb
Baly: 1000
Görülen sany: 11999

Teswirler

altynka

Rus dilinde kitaplar bolmayamy ya inlis dilinde

Admin

Daşary ýurt dilleri bölümine girip görüň!

bayly

alyp bolanoklay muny nam etmeli gayrat edin komek edayinda

Admin

bayly, muny almak üçin ilki bal satyn almaly, soňra ýükläp bilersiňiz, bal almak üçin menudan bal almak bölümine girip görüň.

begench

Örän oňat kitap

Akmuhammet

Kitap oran gowy eken men haladym men bu arkaly Turkmen Dowlet Diller Dunya Inustudyna girdim sagbolun

MENLI

Su soraglar magtymguly uniwersitetin taryh fakulteti unem bolyamyka sol egzamindada gelip bilermi su soraglar.jogabynyza garasyan

Admin

Menli dowlet synaglary mekdep meyilnamalary boyuncha duzulyar, elbetde gelip biler.

MENLI

Hm sagbolun!

Sherip

Salam su kitap shu yyl taynlanmana bolyamyka?

Admin

Hawa, elbetde.

Soyli

Ynsanperwer uniwersitetyn giriş synaglarynada bolyamy su soragnama

Admin

gül bal satyn alyp, ýükläp bilersiňiz, bal almak üçin menudan bal almak bölümine girip görüp bilersiňiz.

Yazbike

Salam dostlar.men magtymguky adyndaky turkmen dowlet uniwersitetinin taryh fakultetine ojuwa ta syrmakcy.men bu kitaby aldym weli 2-nji egzamin turen dili we edebiyaty dersinden hem dusya welii onbada nahili tayyarlansan bolarr.nahili soraglar duserkaa.

Yazbike

Turkmen dili we edebiyatynyn soraglany nireden alyp bolarka

Yazbike

Maba konek edayinda hä birem ders baslesigin welayat tapgyrynda iki gezek 1-njini aldym weli şonuň yokary okuwa peydasy bamyka dowlete 2gezek cykybam aly bilmedimm

Nejısım

hawo ba sen ınternede gırda nm okuwa gırjek bolsan adyny yaz şxonda gereklı resmınamalarda aydylandyr gaty gowu peydasy badyr

Gurbangeldi

Kitaba 37 bal mende 600 bal bar welin kitap almaga bsl yetenok diyyar name ucin beyleka

Admin

Kitap 1000 bal diýip ýazylgy dur, seň göreniň ýüklenen sanydyr.

Resul

Admin bal almak uchin gechirmeli telefon belgininin sany maksimal derejesinde pul gechmeya

Merjen

Bu kitap ahli ugurlara gabat gelyami

sahra

salam. name ucin beyleki gollanma soraglary acanok dine 2si acya beylekiler sizin gozleyan kitabynyz tapylmady diyyar?

Dayanc

Nahili bal toplamly

nejısım

Bal almak üçın öz hasabyna gırde bal almak bölümüne gırde alyber tolegnı edıp

Akmuhammet

Bal aljak bolyan sizin hasabynyza pul gecirenimde amala asyrylmady diyyar

Admin

Bal almak bölüminde ýene bir nomer görkezdim, töleg edip bilersiňiz

Nurpaşşa

Salam men Myrrat Garryýew adyndaky türkmen döwlet lukmançylyk uniwersitetine okuwa girmekçi üçünji egzamin taryhdan eken şu kitapdaky soragnamalar şoňada bolýamy

Bibi

Nurpassa hiç wagtam yekeje kitap okap taryh owrenip bilmersiniz dasyndanam okmaly bolarsynyz emma taryh so bir taryh maglumatlaram sol bir maglumat

Nurpaşşa

Bolýa sagboluň

Milana

Salam goyverilen maglumatlara bal beryanzmi

Admin

Hawa

Mademin

Bu kitap näçe bal??

Shirin

Salam men size taryhy kitap ugradypdym şol bardymyka

Azatsapar

Salam hemma men Oba hojalyk Uniwersitetine tabşyrjak bolŷan şu kitabyñ peŷdasy bolarmyka başgada nahili kitaplar maslahat berŷañiz biologiŷa himiŷa Turkmenistanyñ taryhy derslerinden

Azatsapar

Admin bilyan bolsan komek eday okap yorenler barmy sol okuwda

Çynar

salam admin bu soragnamanyn jogaplary 2021 okuw yylynada degislimi?

Admin

Çynar, salam, ýok, geçen ýyllaryñky

Bahar

Salam. Men Dowletmammet Azady institutyna girjekdim su yyl. Taryh dersinden haysy soraglar dusyar aydayynda

Güljan

Salam bahar..men maslahadym umumy türkmen taýpa tireleri olardaky ýolbaşçylyk edenleri we ýaşan ýerlerini gowja öwren..nesibäňde bolsa geçersiň

Ogulseker

Salam gowmy yagdaylarnyz men Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna synansjak bolyan 2021 nji ýylyň taryh dersinin soraglary bar bolsa nireden alyp bolar ,jogabynyza garasyan

Admin

Ogulseker, salam. Adatça gecen yylaryn soraglary taze yyl ucin gollanma hokmunde ulanylyar

Mahri

Admin men bu kitaby aldym. Nadip acylya acyp bilemokda?

  - PR-CY Rank