KitapTm | Türkmenistanyň taryhy dersinden ýokary okuw jaýlaryna girjekler üçin taýýarlanar ýaly gollanma görnüşinde soragnamalaryň JOGAPLARY
Haladym
3088
ýükle
326
Kitabyň ady: Türkmenistanyň taryhy dersinden ýokary okuw jaýlaryna girjekler üçin taýýarlanar ýaly gollanma görnüşinde soragnamalaryň JOGAPLARY
Awtory:
Kitap barada: täze
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.16 mb
Baly: 1000
Görülen sany: 26093

Teswirler

altynka

Rus dilinde kitaplar bolmayamy ya inlis dilinde

Admin

Daşary ýurt dilleri bölümine girip görüň!

bayly

alyp bolanoklay muny nam etmeli gayrat edin komek edayinda

Admin

bayly, muny almak üçin ilki bal satyn almaly, soňra ýükläp bilersiňiz, bal almak üçin menudan bal almak bölümine girip görüň.

begench

Örän oňat kitap

Akmuhammet

Kitap oran gowy eken men haladym men bu arkaly Turkmen Dowlet Diller Dunya Inustudyna girdim sagbolun

MENLI

Su soraglar magtymguly uniwersitetin taryh fakulteti unem bolyamyka sol egzamindada gelip bilermi su soraglar.jogabynyza garasyan

Admin

Menli dowlet synaglary mekdep meyilnamalary boyuncha duzulyar, elbetde gelip biler.

MENLI

Hm sagbolun!

Sherip

Salam su kitap shu yyl taynlanmana bolyamyka?

Admin

Hawa, elbetde.

Soyli

Ynsanperwer uniwersitetyn giriş synaglarynada bolyamy su soragnama

Admin

gül bal satyn alyp, ýükläp bilersiňiz, bal almak üçin menudan bal almak bölümine girip görüp bilersiňiz.

Yazbike

Salam dostlar.men magtymguky adyndaky turkmen dowlet uniwersitetinin taryh fakultetine ojuwa ta syrmakcy.men bu kitaby aldym weli 2-nji egzamin turen dili we edebiyaty dersinden hem dusya welii onbada nahili tayyarlansan bolarr.nahili soraglar duserkaa.

Yazbike

Turkmen dili we edebiyatynyn soraglany nireden alyp bolarka

Yazbike

Maba konek edayinda hä birem ders baslesigin welayat tapgyrynda iki gezek 1-njini aldym weli şonuň yokary okuwa peydasy bamyka dowlete 2gezek cykybam aly bilmedimm

Nejısım

hawo ba sen ınternede gırda nm okuwa gırjek bolsan adyny yaz şxonda gereklı resmınamalarda aydylandyr gaty gowu peydasy badyr

Gurbangeldi

Kitaba 37 bal mende 600 bal bar welin kitap almaga bsl yetenok diyyar name ucin beyleka

Admin

Kitap 1000 bal diýip ýazylgy dur, seň göreniň ýüklenen sanydyr.

Resul

Admin bal almak uchin gechirmeli telefon belgininin sany maksimal derejesinde pul gechmeya

Merjen

Bu kitap ahli ugurlara gabat gelyami

sahra

salam. name ucin beyleki gollanma soraglary acanok dine 2si acya beylekiler sizin gozleyan kitabynyz tapylmady diyyar?

Dayanc

Nahili bal toplamly

nejısım

Bal almak üçın öz hasabyna gırde bal almak bölümüne gırde alyber tolegnı edıp

Akmuhammet

Bal aljak bolyan sizin hasabynyza pul gecirenimde amala asyrylmady diyyar

Admin

Bal almak bölüminde ýene bir nomer görkezdim, töleg edip bilersiňiz

Nurpaşşa

Salam men Myrrat Garryýew adyndaky türkmen döwlet lukmançylyk uniwersitetine okuwa girmekçi üçünji egzamin taryhdan eken şu kitapdaky soragnamalar şoňada bolýamy

Bibi

Nurpassa hiç wagtam yekeje kitap okap taryh owrenip bilmersiniz dasyndanam okmaly bolarsynyz emma taryh so bir taryh maglumatlaram sol bir maglumat

Nurpaşşa

Bolýa sagboluň

Milana

Salam goyverilen maglumatlara bal beryanzmi

Admin

Hawa

Mademin

Bu kitap näçe bal??

Shirin

Salam men size taryhy kitap ugradypdym şol bardymyka

Azatsapar

Salam hemma men Oba hojalyk Uniwersitetine tabşyrjak bolŷan şu kitabyñ peŷdasy bolarmyka başgada nahili kitaplar maslahat berŷañiz biologiŷa himiŷa Turkmenistanyñ taryhy derslerinden

Azatsapar

Admin bilyan bolsan komek eday okap yorenler barmy sol okuwda

Çynar

salam admin bu soragnamanyn jogaplary 2021 okuw yylynada degislimi?

Admin

Çynar, salam, ýok, geçen ýyllaryñky

Bahar

Salam. Men Dowletmammet Azady institutyna girjekdim su yyl. Taryh dersinden haysy soraglar dusyar aydayynda

Güljan

Salam bahar..men maslahadym umumy türkmen taýpa tireleri olardaky ýolbaşçylyk edenleri we ýaşan ýerlerini gowja öwren..nesibäňde bolsa geçersiň

Ogulseker

Salam gowmy yagdaylarnyz men Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna synansjak bolyan 2021 nji ýylyň taryh dersinin soraglary bar bolsa nireden alyp bolar ,jogabynyza garasyan

Admin

Ogulseker, salam. Adatça gecen yylaryn soraglary taze yyl ucin gollanma hokmunde ulanylyar

Mahri

Admin men bu kitaby aldym. Nadip acylya acyp bilemokda?

dadisannamammedow8@gmil.coom

Bahasy nace manat

sona

admin magtymguly adyndaky TDU hukuk fakultetinin taryh dersi boyunca soraglary nirden tapsa bolarka

Admin

Sona, hemmesiniñkem şol bir taryh

Shirhan

nadip bal almaly

Shirhan

salam admin inlis dili dersi boyunca synag soraglary nirden tapmalyka

Maya

Salam hemmä .Döwletmämmet Azady adyndaky institutda taryhdan başga ýene haysy sapaklardan synag bolyar aýdaýyňda

Zebo

Salam bal gazanmak ucin sizin hasabynyza puly nadip gecirmeli.Sms arkaly gecirmelimi.Jogap berayin admin !

Rustem

salam. adamlar su kitaby yuklap okap goren bamai? tocna yuklap bolyamy kitaby?

Tirkish

Admin men siziň maňa beren belginize 50 tmt pul iberdim welin balym gelmedi gaýrat edip jogap ýazayyň

Admin

Tirkish, 0801 dan gecdi diyip sms gelmeli, geldimi? Haysy nomerdan ugratdynyz?

Tirkish

Registrasiya eden nomerimden ugratdym smsem geldi yzyna

Ay

Salam edil shu jogaplaryn soraglaryny nirden alyp bolyaka

Zebo

Salam Admin ! Men puly nadip gecirip bilerin hayysh komek edayin.0801 arkaly gecirsem bal alyp bilerinmi yuklap bolyamy son ?Admin jogap berayin

Zebo

Tirkish salam siz kitaby yuklap bildinizmi bal alyndymy jogaplayyn

Kemal

Naçe bal gerek buny yuklemek ucin?

Bahar

Salam men sizin nomerynyza 50 manat gecirdim yone mana bal berlenok nam ucin?

Dinara

Salam men Oguzhan adyndaky inžener tehnologiyalar universitetine okuva tabshyrjakdym dil bilimine inlis dili. Mana 1 nji egzamenda yagny inlis dilinde nahili soraglar dushjegini aydyp bilenzokmy bu yylynky dal umuman alanda. Mana aydayynda hayysh komek edayinde

Dinara

Admin garashyan jogabynyza

Jemal

Salam admin 4 sany kitap ugratdym bal 48 sagadyn icinde gelrmi?

Selbi

admin nadip almaly men su soraglan jogalar

Admin

Selbi, bal almak bolumini okap gor

ARCHIE

Admin basga nom ugraday bu nom maksimal derejede dur

ARCHIE

Okuwçylar bal alyp göreniñ bamaý şu ýyl boýunça

Admin

ARCHIE, täze telefon belgi goyuldy.

mekan

su okuw ýyly üçin med uniwersitete bolýamy?

mekan

admin baly almak üçin 2 nom bar haysyna geçirsenem bolýamy

Admin

mekan, howwa ikisinin birine gecirsen bolya.

bashgabiri

Kitaby almak ucin nace bal gerek?

Purliyeva

Gowy kitap ekeni . Mana gechen yyl okuwa girmane komek etdi. Bu yyl jigime gerek boldy . tanryyalkasyn

Cynar

Su yylky synaglarynkymy buu

Admin

Cynar, yok, yöne gabat gelmegi mümkin.

Aly

Bagyslan velın bal naçe bolmaly

Admin

Aly, edil şu kitap 1000 ball.

Aýnur

Salam Admin. Bu kitabda taryh dersinden giriş soragnamalaryň haýsy ýyllaryňky bar. Jogaplarm barmyka.Jogap beräýiň Admin.

Admin

Aýnur, howwa jogaplaram bar.

Myrat

Haýsy ýylda çap edilendigi ýazylmandyr welin elektron kitap haçan ýazyldyka?

Admin

Myrat, 2019 yyl

Şeker

Salam türkmen dili boyunça soragnamalary tapyp bilmedimm.

Admin

Şeker, salam, turkmen dilinden diyip ayratyn dal turkmen dili we edebiyatdan soragnama bar

Gulzada

Salam matematikdan hem seyle gollanma kitap barmy

dunya

Salam haýsy nomere pul gecirmeli admin

dunya

1000 bal näçe manat bolýa

dunya

Ýazaýda admin maña gerekda

dunya

Bilýäniñiz ba bolsa yazayynda haýsy nomere pul geçirmeli

Admin

Dunya, bal almak bölümini okap görüñ.

dunya

Bal almak bölümi niredekä

dunya

Imodan iberip bilmeýäñizmi

Admin

Dunya, balyñyz ýetenokmy?

dunya

Baly nadip almaly ýazaýda admin 1000balyñ näçe manat bolýa

Admin

Dunya, bal almak bölümini okap görüñ

dunya

Bal almak bölümi nirede ýerleşýäkä admin hiç düşünip bilmedim

Admin

Dunya, cepde, yokarky burcda 3 sany cyzyk bardyr, shona bassañyz gorersiniz

Begench

Admin shunun turkmen dili we edebiyat detsi boyunca barmay hsyys aydayyn ba bolsa

Admin

Begench, bar gozledip gorun

Arzuw

Son sulardan cykyp bilyami?

Admin

Arzuw, hemme zat bolup biler.

Jemile

Здравствуйте. Вот эта книга мне нужна

Berdimyrat

Su kitap gerek

Berdimyrat

+99364408231

Oguljennet

Salam men 0804 kodundan pul geçirip bilmedim name edip bolorka

Admin

Oguljennet, salam, täzeden geçirip görmeli

  - PR-CY Rank