KitapTm | Türkmenistanyň taryhy dersinden ýokary okuw jaýlaryna girjekler üçin taýýarlanar ýaly gollanma görnüşinde soragnamalaryň JOGAPLARY
Haladym
6818
ýükle
477
Kitabyň ady: Türkmenistanyň taryhy dersinden ýokary okuw jaýlaryna girjekler üçin taýýarlanar ýaly gollanma görnüşinde soragnamalaryň JOGAPLARY
Awtory:
Kitap barada: täze
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.16 mb
Baly: 1000
Görülen sany: 60369

Teswirler

altynka

Rus dilinde kitaplar bolmayamy ya inlis dilinde

Admin

Daşary ýurt dilleri bölümine girip görüň!

bayly

alyp bolanoklay muny nam etmeli gayrat edin komek edayinda

Admin

bayly, muny almak üçin ilki bal satyn almaly, soňra ýükläp bilersiňiz, bal almak üçin menudan bal almak bölümine girip görüň.

begench

Örän oňat kitap

Akmuhammet

Kitap oran gowy eken men haladym men bu arkaly Turkmen Dowlet Diller Dunya Inustudyna girdim sagbolun

MENLI

Su soraglar magtymguly uniwersitetin taryh fakulteti unem bolyamyka sol egzamindada gelip bilermi su soraglar.jogabynyza garasyan

Admin

Menli dowlet synaglary mekdep meyilnamalary boyuncha duzulyar, elbetde gelip biler.

MENLI

Hm sagbolun!

Sherip

Salam su kitap shu yyl taynlanmana bolyamyka?

Admin

Hawa, elbetde.

Soyli

Ynsanperwer uniwersitetyn giriş synaglarynada bolyamy su soragnama

Admin

gül bal satyn alyp, ýükläp bilersiňiz, bal almak üçin menudan bal almak bölümine girip görüp bilersiňiz.

Yazbike

Salam dostlar.men magtymguky adyndaky turkmen dowlet uniwersitetinin taryh fakultetine ojuwa ta syrmakcy.men bu kitaby aldym weli 2-nji egzamin turen dili we edebiyaty dersinden hem dusya welii onbada nahili tayyarlansan bolarr.nahili soraglar duserkaa.

Yazbike

Turkmen dili we edebiyatynyn soraglany nireden alyp bolarka

Yazbike

Maba konek edayinda hä birem ders baslesigin welayat tapgyrynda iki gezek 1-njini aldym weli şonuň yokary okuwa peydasy bamyka dowlete 2gezek cykybam aly bilmedimm

Nejısım

hawo ba sen ınternede gırda nm okuwa gırjek bolsan adyny yaz şxonda gereklı resmınamalarda aydylandyr gaty gowu peydasy badyr

Gurbangeldi

Kitaba 37 bal mende 600 bal bar welin kitap almaga bsl yetenok diyyar name ucin beyleka

Admin

Kitap 1000 bal diýip ýazylgy dur, seň göreniň ýüklenen sanydyr.

Resul

Admin bal almak uchin gechirmeli telefon belgininin sany maksimal derejesinde pul gechmeya

Merjen

Bu kitap ahli ugurlara gabat gelyami

sahra

salam. name ucin beyleki gollanma soraglary acanok dine 2si acya beylekiler sizin gozleyan kitabynyz tapylmady diyyar?

Dayanc

Nahili bal toplamly

nejısım

Bal almak üçın öz hasabyna gırde bal almak bölümüne gırde alyber tolegnı edıp

Akmuhammet

Bal aljak bolyan sizin hasabynyza pul gecirenimde amala asyrylmady diyyar

Admin

Bal almak bölüminde ýene bir nomer görkezdim, töleg edip bilersiňiz

Nurpaşşa

Salam men Myrrat Garryýew adyndaky türkmen döwlet lukmançylyk uniwersitetine okuwa girmekçi üçünji egzamin taryhdan eken şu kitapdaky soragnamalar şoňada bolýamy

Bibi

Nurpassa hiç wagtam yekeje kitap okap taryh owrenip bilmersiniz dasyndanam okmaly bolarsynyz emma taryh so bir taryh maglumatlaram sol bir maglumat

Nurpaşşa

Bolýa sagboluň

Milana

Salam goyverilen maglumatlara bal beryanzmi

Admin

Hawa

Mademin

Bu kitap näçe bal??

Shirin

Salam men size taryhy kitap ugradypdym şol bardymyka

Azatsapar

Salam hemma men Oba hojalyk Uniwersitetine tabşyrjak bolŷan şu kitabyñ peŷdasy bolarmyka başgada nahili kitaplar maslahat berŷañiz biologiŷa himiŷa Turkmenistanyñ taryhy derslerinden

Azatsapar

Admin bilyan bolsan komek eday okap yorenler barmy sol okuwda

Çynar

salam admin bu soragnamanyn jogaplary 2021 okuw yylynada degislimi?

Admin

Çynar, salam, ýok, geçen ýyllaryñky

Bahar

Salam. Men Dowletmammet Azady institutyna girjekdim su yyl. Taryh dersinden haysy soraglar dusyar aydayynda

Güljan

Salam bahar..men maslahadym umumy türkmen taýpa tireleri olardaky ýolbaşçylyk edenleri we ýaşan ýerlerini gowja öwren..nesibäňde bolsa geçersiň

Ogulseker

Salam gowmy yagdaylarnyz men Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna synansjak bolyan 2021 nji ýylyň taryh dersinin soraglary bar bolsa nireden alyp bolar ,jogabynyza garasyan

Admin

Ogulseker, salam. Adatça gecen yylaryn soraglary taze yyl ucin gollanma hokmunde ulanylyar

Mahri

Admin men bu kitaby aldym. Nadip acylya acyp bilemokda?

dadisannamammedow8@gmil.coom

Bahasy nace manat

sona

admin magtymguly adyndaky TDU hukuk fakultetinin taryh dersi boyunca soraglary nirden tapsa bolarka

Admin

Sona, hemmesiniñkem şol bir taryh

Shirhan

nadip bal almaly

Shirhan

salam admin inlis dili dersi boyunca synag soraglary nirden tapmalyka

Maya

Salam hemmä .Döwletmämmet Azady adyndaky institutda taryhdan başga ýene haysy sapaklardan synag bolyar aýdaýyňda

Zebo

Salam bal gazanmak ucin sizin hasabynyza puly nadip gecirmeli.Sms arkaly gecirmelimi.Jogap berayin admin !

Rustem

salam. adamlar su kitaby yuklap okap goren bamai? tocna yuklap bolyamy kitaby?

Tirkish

Admin men siziň maňa beren belginize 50 tmt pul iberdim welin balym gelmedi gaýrat edip jogap ýazayyň

Admin

Tirkish, 0801 dan gecdi diyip sms gelmeli, geldimi? Haysy nomerdan ugratdynyz?

Tirkish

Registrasiya eden nomerimden ugratdym smsem geldi yzyna

Ay

Salam edil shu jogaplaryn soraglaryny nirden alyp bolyaka

Zebo

Salam Admin ! Men puly nadip gecirip bilerin hayysh komek edayin.0801 arkaly gecirsem bal alyp bilerinmi yuklap bolyamy son ?Admin jogap berayin

Zebo

Tirkish salam siz kitaby yuklap bildinizmi bal alyndymy jogaplayyn

Kemal

Naçe bal gerek buny yuklemek ucin?

Bahar

Salam men sizin nomerynyza 50 manat gecirdim yone mana bal berlenok nam ucin?

Dinara

Salam men Oguzhan adyndaky inžener tehnologiyalar universitetine okuva tabshyrjakdym dil bilimine inlis dili. Mana 1 nji egzamenda yagny inlis dilinde nahili soraglar dushjegini aydyp bilenzokmy bu yylynky dal umuman alanda. Mana aydayynda hayysh komek edayinde

Dinara

Admin garashyan jogabynyza

Jemal

Salam admin 4 sany kitap ugratdym bal 48 sagadyn icinde gelrmi?

Selbi

admin nadip almaly men su soraglan jogalar

Admin

Selbi, bal almak bolumini okap gor

ARCHIE

Admin basga nom ugraday bu nom maksimal derejede dur

ARCHIE

Okuwçylar bal alyp göreniñ bamaý şu ýyl boýunça

Admin

ARCHIE, täze telefon belgi goyuldy.

mekan

su okuw ýyly üçin med uniwersitete bolýamy?

mekan

admin baly almak üçin 2 nom bar haysyna geçirsenem bolýamy

Admin

mekan, howwa ikisinin birine gecirsen bolya.

bashgabiri

Kitaby almak ucin nace bal gerek?

Purliyeva

Gowy kitap ekeni . Mana gechen yyl okuwa girmane komek etdi. Bu yyl jigime gerek boldy . tanryyalkasyn

Cynar

Su yylky synaglarynkymy buu

Admin

Cynar, yok, yöne gabat gelmegi mümkin.

Aly

Bagyslan velın bal naçe bolmaly

Admin

Aly, edil şu kitap 1000 ball.

Aýnur

Salam Admin. Bu kitabda taryh dersinden giriş soragnamalaryň haýsy ýyllaryňky bar. Jogaplarm barmyka.Jogap beräýiň Admin.

Admin

Aýnur, howwa jogaplaram bar.

Myrat

Haýsy ýylda çap edilendigi ýazylmandyr welin elektron kitap haçan ýazyldyka?

Admin

Myrat, 2019 yyl

Şeker

Salam türkmen dili boyunça soragnamalary tapyp bilmedimm.

Admin

Şeker, salam, turkmen dilinden diyip ayratyn dal turkmen dili we edebiyatdan soragnama bar

Gulzada

Salam matematikdan hem seyle gollanma kitap barmy

www

Salam haýsy nomere pul gecirmeli admin

www

1000 bal näçe manat bolýa

www

Ýazaýda admin maña gerekda

www

Bilýäniñiz ba bolsa yazayynda haýsy nomere pul geçirmeli

Admin

Dunya, bal almak bölümini okap görüñ.

www

Bal almak bölümi niredekä

www

Imodan iberip bilmeýäñizmi

Admin

Dunya, balyñyz ýetenokmy?

www

Baly nadip almaly ýazaýda admin 1000balyñ näçe manat bolýa

Admin

Dunya, bal almak bölümini okap görüñ

www

Bal almak bölümi nirede ýerleşýäkä admin hiç düşünip bilmedim

Admin

Dunya, cepde, yokarky burcda 3 sany cyzyk bardyr, shona bassañyz gorersiniz

Begench

Admin shunun turkmen dili we edebiyat detsi boyunca barmay hsyys aydayyn ba bolsa

Admin

Begench, bar gozledip gorun

Arzuw

Son sulardan cykyp bilyami?

Admin

Arzuw, hemme zat bolup biler.

Jemile

Здравствуйте. Вот эта книга мне нужна

Berdimyrat

Su kitap gerek

Berdimyrat

+99364408231

Oguljennet

Salam men 0804 kodundan pul geçirip bilmedim name edip bolorka

Admin

Oguljennet, salam, täzeden geçirip görmeli

Ogulbaht

imoda ugradyp bilenizommy hauyysda gerk bolya shu kitap nace bal almaly b olia mun un

Admin

Mekan, bal almak bölüminde ýazylan

Dinara

Salam men pul geçirdim 25manat bal gelmedi. Balymy geçirin haýys

Admin

Dinara, agza bolan nomerińizden geçiren bolsańyz, balyńyzam geçendir, barlap göräŷiń

www

Admin näme üçin kitaplar saýtyňyzda bada içine girseň ýalňyşlyk kitabyňyz tapylmady diýä

Guli

Salam şu kitap bilen şu ýyl taýynlanyp bolýamy

Admin

Guli, howwa

Admin

Guli, howwa

Dawut

Taze soraglar barmy ,Şu ýylyňky?

Maral

2022 nji yyla den gelermi şu kitapdakylar?

Maral

taze Jogaplar çykdymyka yada? admin mümkin bolsa jogap berayinda

Sayathan

salam. Şu ýylyň soragnamalary gerek

Admin

Dawut, ýokdyr

Admin

Maral, täzeler ýokdyr

Maral

Şular bilen tayyarlansam bolarmy? Az bolsada den gelermika?

Gozel

Sulardan basgada yene haysy kitaplardyn tayyarlansa bolyar sizin pikirinze

Gozel

Sulardan basgada yene haysy kitaplardyn tayyarlansa bolyar sizin pikirinze

Gozel

Salam admin su soraglar 2022 yyla hem dogry gelyarmi

Admin

Maral, 60% deň geler

Admin

Gozel, 60% dogry geler

A

Admin kitabyn 3 bolumini alyp okosanam 60%den gelermi

A

Su yylynky yokmyk???

Admin

A, ýokdyr

Ogulseker

Salam men şu wagt bellenilen belga geçirdim balymam geldi ýöne dosya acylanok

Admin

Ogulseker, näme açylanok?

Gunça

Men su kitaby skaçhat etjek bolyan welin bolonokda imodan ugradyp bilmeýänizmi

Gunça

Hayys jogap beräýin haýsy nomera pul geçirmeli

Hudaýberdi

Şu kitaba näçe bal gerek

Student

Admin puluny gechirsem telegramdan oklap bilyanizmi?

Leyla

SALAM! NACE BAL GEREK BU KITABY ALMAK UN?

Admin

Gunça, bal almak bölüminde görkezilen

Admin

Hudaýberdi, 1000ball, her kitabyñ aşagynda ýazylgydyr

Admin

Student, ýok

Admin

Leyla, SALAM, 1000BAL, HER KITABYÑ AŞAGYNDA GÖRKEZILENDIR

Ayhan

Salam. Admin nomeriň ýazaýda habarlaşmak üçin

Ayhan

Salam. Admin nomeriň ýazaýda habarlaşmak üçin

Nazar

Salam, Admin sul soraglar 2022 de tahyrdan dusermika? ya utgedildi ?

Nazar

Salam, Admin sul soraglar 2022 de tahyrdan dusermika? ya utgedildi ?

Eziz

Admin salam sol kitapda tkm taryhyn yokary okuw jayynyn soraglary hem jogaplary barmy

Eziz

Aloo aadmin jogap berayin

Derya

Su yylynky bile. Degmy sular admin sorag jogablar Demir yola tawsyrjak bolyan welin

Admin

Nazar,bilemok

Admin

Eziz, gözledip görüň

Bagul

salam

Mansur

Salam

Mansur

Admin hemme institutyn soraglaram bir menzesmi

Ogulşeker

Salam su kitaby alup okan goren barmyka aranyzda

Ogulşeker

Aranyzda TDU taryha tabsyryan barmy

Admin

Mansur, salam, onçasyny bilmedim

Ogulşeker

Salam Mekan kop kop sagbol

Ayjemal

Salam bal nadip gazanmaly. Kitaby nadip alyo bolyar

Yhlasmyrat

Salam egzamin soraglaryny jogaplaryny aljak bolsam nace bal gerek bolya.

Admin

Yhlasmyrat , her kitabyň aşagynda näçe bal gerçekliği ýazylgy durýar

Atajan

Admin salowmalikim gowmy? Su wagtky soraglarmy bular we baly nadip almaly?

Wepa

Salam. Bal almak ucin haysy nomere gecirmeli

Wepa

2023 jogaplarymy?

Admin

Wepa, bal almak bölüminde görkezilen okap görüň. Gollanma hökmünde geçen ýyllaryňky.

Batyr

Admin dogry 1000 balym bar alanok +99365429790 şu nomere yazay

Admin

Batyr, balyňyz üýtgedimi?

Tylla

Salam, men pul geçirjek boldym kitaby almak üçin, maksimal limit doldy diýýär, näme edeýin indi

Nowbahar

Salam men bal gazanmak bölüminde gideen kitap ugratdym, ýöne bal berilenok näme üçinkä

Admin

Nowbahar, bizde bar kitaby ibermeli däl.

Maral

Salam! 2023 daki beriljek soraglar bilen den gelyami?

Admin

Maral, gabat gelýäni bolmagy mümkin

Shirinjan

Nadip bal almaly

Admin

Shirinjan, bal almak bölümini okap görüň

DDidaR

saol admin gaty gerek zat komegi degdi

Soyli

Salam.1000bal un 25mnt gecirmeli bolyamy

Admin

Soyli, howwa

Dunya

Salam admin men 25 manat gecirdim welin balyn yetenok diyya

Admin

Dunya, ýükläpsiňizä

ilaman

Men bal almak un pul gecidim welin bal bermedi nam etmelika oz regis eden nomerden gecirdim

ilaman

Ine su nomere okladm 64041495 +99363634611 den okladm registratsiya eden nomerim

Admin

ilaman, bardymy?

ilaman

Sizin balynyz yetenok diyya

Admin

ilaman, geciren nomerinize jan edin

ilaman

Hazir

ilaman

Dosjan jan etdim

ilaman

Almady

ilaman

Nam etsem bolarka 25manada 1000bal berilyami yene geciryan elektron poctama ugradp bilyanizmi

Jeyhun

Admin taze nomery aydayyn

Jeyhun

Admin taze nomery aydayyn

Admin

ilaman, gelenok bize.

Admin

Jeyhun, düşünmedim

Admin

ilaman, bal awtomatiki usulda geçýär. Sizden pul gelenok.

Admin

ilaman, aldamaň gaýrat edip.

ilaman

Admin bagyslan men yalnysypdyryn nomerde 64041496 a geciripdirin

Admin

ilaman, zyýany ýok.

Bibijan

Salam admin 1000bal ekenda nace manat oklamaly aydaynda

Bibijan

Admin nace manat bolsa Oklanymdan son goni yuklap bilyanmi

DDidaR

bibijan 5 ball 200 bolsa 1000 25 man bolrda

Admin

Bibijan, 1000 bal bolsa göni ýükläp bilersiňiz. 25manat-1000bal

Admin

DDidar, dogry.

Saparmat

Nadip bal alyp bolya admin

Saparmat

Mn bal alsam nadp sykaçat etmeli

Admin

Saparmat, bal almak bölümini okap görüň. Yokarda çep tarapda üç çyzyga basyň.

Taus

Kitaby basga yerlerde alyp bolonkmy imodan zatdan

Admin

Taus, nädip päsgelçilik döredi ýüklemekde

Aman

Bal hasabyny nadip gormeli

Admin

Aman, ýokarda sag burçda adamjyga basyp balyňyzyň näçedegini görüp bilersiňiz

Aman

Iberilen zatlar ucin bal berlenokmy

Admin

Aman, häzirlikçe bonus bölümi işlänok.

Sulgun

Admin. Men sonky balym gecenok.

Admin

Sulgun, geçdimi?

Sulgun

Gecdi gecdi yone mana Matematika yokary okuw soraglaryn jogaplary gerekda kitap tapmadym

Admin

Sulgun, häzirlikçe ýok.

Azatjan

Nadip okamaly soraglary okap bolonok

Admin

Azatjan, ýüklemeli ilki

Azatgül

Salam maňa taryhyň soraglary we jogaplary gerekda nadip almaly 2023 gerek

Azatgül

Admin jogap bera

Admin

Azatgül, ýokarda çep tarapda üç çyzyga basyp menýudan bal almak bölümini okap görüň

Azatgül

Şondäki haýsy nomyra pul oklasam bolýamy

Azatgül

Onam 2023 soraglary ýada jogaplary bamy

Admin

Azatgül, tapawudy ýok.

Azatgül

2023 sorag ýada jogaplary bamy

Admin

Azatgül, 2023inki hiç ýerde-de ýok. Entek hiç kim bilenok 100% nähili soraglaryň boljaklygy. Bar diýselerem ýalan. Ýöne soraglar mekdep programmalaryň esasynda bolýar. Geçen ýyllaryňky meňzeş, gabat gelýäni bolmagy mümkin. 70-80%

Admin

Azatgül, gollanma hökmünde diýip ýazylgy dura. Kömek hökmünde taýýarlanmak üçin

Jeyhun

Admin Salovmaleykum haysy nomera gechirsem.gowy bolarka haysynda limit bar

Admin

Jeyhun , haýsysyna oklasaňam bolýar.

ilaman

Admin urkmenistanyn inžener-tehniki ulag komunukatsiya inistiuty buzmeyndaki, informatika we hasaplayys tehnikasy fakultetine lebap welayatyndan nace talyp kabul edilyar hayys aydayn

Admin

ilaman, olar maglumat berip bilemzok

  - PR-CY Rank