KitapTm | Logiki soraglar 266 sany
Haladym
8569
ýükle
351
Kitabyň ady: Logiki soraglar 266 sany
Awtory:
Kitap barada: Köp soragyň jogaplary görkezilen.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.15 mb
Baly: 200
Görülen sany: 76565

Teswirler

Bahram

Baly nadip almalyka

mahri

Men şol nomere pul geçirdim yone bal gelenok name etmeli?

Admin

Mahri siz hasabynyza girip telefon belginizi doly gorkezin yagny +993 belgisini hem gorkezin bolmasa goni +993 belgini yazman oz nomerinizi yazanynyz bilen size bal barmayar.

Akmyrat

Mende sorag bar nirden nadip bermeli???

Admin

Habarlash boluminden sorap bilersiniz!

Mekan

Agam jogaplary kawirisinki yok yaly

Admin

Adynda hem aydyp dur logiki soraglar diyip.

Bayhan

Nadip bal almaly nomeri berinler

Admin

Bal almak bölümine girip görüň

jomart

men 5 manat okladym, mana bal gosulanok

Admin

Goshuldy

Merdan

Ses yazgyly kitap ugratsan bal beryanizmi

Admin

Türkmençe bolsa bal bereris.

=

Озунде наче бал бардыгыны надип билмели???

ysmayyl

salam biz nadip bal alyas pul gecirsek dusunmedim 5man bersen 200 bal diyipsiniz name peydasy bar on aydayyn

nejısım

Kıtap almana kömegı Ba kıtaplara gırende baly dp dura şona seret balları yazıyla shotayda onson kıtabyn tolegı şol bal

Mergen

Kitaby nädip bu saýta ugratmaly?

Admin

Bal almak bölüminiň içinden, bal gazan diýen ýerinde siz özüňiziň bar bolan maglumatlaryňyzy bize ugradyp bilersiňiz, biz hem iberilen maglumatlary görüşdirip ozal biziň kitaphanamyzda ýok bolsa şeýle hem saýtymyza goýmaklygy makul bilsek size bonus ballaryny bereris.

Kuryazov

balsyz alyp bolanokmy bu kitaby???

Enejan

Admin logiki soraglar kitaby aldym yone açanok sebabi name?

Admin

Telefonuňyz pdf formady okaýan däldir ýa-da doly download eden dälsiňiz, täzedenem ýükläp görüň, şol bir zady täzeden ýüklemek üçin sizden bal gitmeýär.

Myrat

Pdf reader almalyda internetden

Myrat

Admin durli maglumatlar ugratsanam bal berilyami meselem köl yada dürli tasinlikler

ISKO

men 5 manat okladym bal gosulanok

Admin

ISKO, ball haçanda registrasiýa bolanyňdaky hasabyňda görkezen belgiňden töleg edilende automatik ýagdaýda goşulýar, siz anyklap görüň. Öz hasabyňyza girip görkezen ýazan belgiňiz bilen töleg eden belgiňiz gabat gelýändigini. Şeýle hem hasabyňyzdaky telefon belgiňiz doly ýagny öňüniň 993 belgisi hem bolmaly.

Ysmayyl

Admin başga ýoly ýokmy oýnamagyň logoki soragalaryň

Merjen

Nadip bal almaly

Suleyman

Nahili kitap ugratsan hem bolyamy

Perwana

Nadp bal almaly

Oraz

Hachan gecherka bal?

Oraz

Gechdi

Eziz

Mende on yasalan kitap bar sony gossan bal alyp bolyamy yone ol men kitabym dal

Eziz

So alan balyn hemise duryamy ya 1 kitap alsan gidyami yene tazeden almalymy

Joshgun

Admin men bal satyn aljak bolup yazylan nomere pul ötürjek bolsam kabul edijiniň giriş geçirmeleri maksimal derejede doly diyyar näme etmeli????

suleyman

Bal gerek admin

Purliyeva

Tuweleme uly ish bitiryaniz. Ustunlik hemranyz bolsun

Mukam

Nadip bal almaly admin

Dayanc

Ustunlik hemranyz. Berekella!!!

ale10

ýokarda çep tarapda menýu basyp aşagynda "bal almak" ýazga basmaly

Arslan

Logiki soraglar matematika bilen baglymy?

Admin

Arslan, matematika bilen bagly soraglaram bar.

ylham

matematika bilen baglymy

ylham

nädip bal almaly

Admin

Ylham, matematika bilen bagly ýerlerem bar

Dayanc

Size hat gitmeyar elektrin poctanyza size naili kitap ugratsan hem bolyamy ya dine turkmen dilinde bolmalymy

Admin

Dayanc, bizde yok turkmen dilindaki kitap bolmaly

Ýazmyrat

soraglaryň jogaplarynam ýerleşdiräýmeli ekeniňdä!!!

Ýazmyrat

jogaplary ýok bolsa okasyňam gelenok

Admin

Ýazmyrat, jogaplary soragyñ yzynda ýaýyñ içinde ýazyk. Jogaplaryny bilman pikirlenesi gelyanlerem kan

Gurbangeldi

Uruş döwrüniň oglany atly kitap ugratsam bolýarmy

ylham

nadip bal almaly agamjan

Admin

ylham, bal almak bolumine girseniz hemme zat gorkezilendir.

Selbisha

Gyzykly oryan,tanryyalkasyn Size.Ishinizde ustunlik!

Admin

Selbisha, sagbolun minnetdar.

Admin

Selbisha, sagbolun minnetdar.

dowlet

su kitaba nace bal gerek dos?

Admin

Dowlet, 200 bal

Altyn

Baly nadip almaly

Altyn

Baly nadip almaly

Altyn

Baly nadip almaly

Admin

Altyn, bal almak bölümini okap görüñ

Atanepes

Salam gowmy dos kitaby basda aljak bolsanam bal gerekmi

Admin

Atamepes, salam howwa başda aljak bolsañ bal gerek, soñundan gerek däl

shapulat

aloo admin salam komek edaýina düzmani nadip almaly

Şamyrat

1 kitaba naçe bal berýäñiz?

Admin

shapulat, bal alyp ýükle düwmä basmaly

Admin

Şamyrat, 200

Jenneta

Salam balyňyz ýetenok diýälai nädip bal almaly

Şamyrat

Admin size kitap bermek ucin nadip ugratmaly???

Bayramhan

Admin size maglumat ugratmak isleyan nireden haysy akoska girmeli

Ayjemal

Salam kitaby almak ucin bal yetenok diya bal badip lamyly

Muhammet

Her kitaba näçe bal gerek?

Muhammet

Her kitaba näçe bal gerek?

Admin

Muhammet, kitaba bagly, balsyzlaram hem bar

Jeren

Baly nadip almaly

Seýitbaý

Kitaby balsyz alyp bolmayarmy

Seýitbaý

Admin,kitap goyberendim,barmadymy

Azat

Nadip su kitaby almaly

Admin

Azat, bal bilen, bal almak üçin bal almak bölümini okap görüñ

RB808

nädip siziň kitaplaryňyzy skaçat edip almaly?

RB808

baly nädip almaly?

Admin

RB808,bal almak bölümini okap görüň

Aly

men bal gazandym ýöne kitaby näme üçin alyp bolonok ?

Admin

Aly, balyňyz ýetýän däldir, bal almak bölümini okap görüň

Sports.ru

https://kitaphana.net/book/2128 saytyndan alynypdyr

N.G.

Kitaby nädip almaly

N.G.

näme üçin jogap ýazaňzok

N.G.

baly nädip almaly

N.G.

jogap ýazaýyňa derewjik

Döwletgeldi

Pul okladym ball geçenok nm sebäpden

Atageldi Gayypow

Men pul okladym bal gelenok

Shakir

sen bal arkaly beryan kitabyň beýleki kitaphana saýtynda mugt berip dura, gaty görme, ynanmasaň girip goraý https://www.kitaphana.net/book/2128 salgyda.

Aýlar

Pul geçirmeseñ bolonokmy telefonyñ içinden pul bar şondan ugratsañ bolanokmy

Aýlar

Jogsp ýazaýyñda derrewjik

Admin

Aýlar , bolýar.

Ajayyp

Admin,imo nomer yazay

Admin

Ajayyp, 99364041495

halyl

ilki bilen salam hemma haýyşt etýän 148 nji soragyň jogabyny aýdaýyňňňňň

halyl

Balykçy balykdan gelýäkä biri ondan näçe balyk tutdyň diýip soraýar. Balykçy meň tutan balyklarymyň sany 8iň ýary , 6 kellesiz, 9 guýruksyz diýip jogap berýär. Balykçy näçe balyk tutupdyr ? şeýle sorag bolmalyy

Admin

halyl, bilmedik , pikirlenip göreli.

  - PR-CY Rank