KitapTm | Logiki soraglar 266 sany
Haladym
3976
ýükle
238
Kitabyň ady: Logiki soraglar 266 sany
Awtory:
Kitap barada: Köp soragyň jogaplary görkezilen.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.15 mb
Baly: 200
Görülen sany: 29815

Teswirler

Bahram

Baly nadip almalyka

mahri

Men şol nomere pul geçirdim yone bal gelenok name etmeli?

Admin

Mahri siz hasabynyza girip telefon belginizi doly gorkezin yagny +993 belgisini hem gorkezin bolmasa goni +993 belgini yazman oz nomerinizi yazanynyz bilen size bal barmayar.

Akmyrat

Mende sorag bar nirden nadip bermeli???

Admin

Habarlash boluminden sorap bilersiniz!

Mekan

Agam jogaplary kawirisinki yok yaly

Admin

Adynda hem aydyp dur logiki soraglar diyip.

Bayhan

Nadip bal almaly nomeri berinler

Admin

Bal almak bölümine girip görüň

jomart

men 5 manat okladym, mana bal gosulanok

Admin

Goshuldy

Merdan

Ses yazgyly kitap ugratsan bal beryanizmi

Admin

Türkmençe bolsa bal bereris.

=

Озунде наче бал бардыгыны надип билмели???

ysmayyl

salam biz nadip bal alyas pul gecirsek dusunmedim 5man bersen 200 bal diyipsiniz name peydasy bar on aydayyn

nejısım

Kıtap almana kömegı Ba kıtaplara gırende baly dp dura şona seret balları yazıyla shotayda onson kıtabyn tolegı şol bal

Mergen

Kitaby nädip bu saýta ugratmaly?

Admin

Bal almak bölüminiň içinden, bal gazan diýen ýerinde siz özüňiziň bar bolan maglumatlaryňyzy bize ugradyp bilersiňiz, biz hem iberilen maglumatlary görüşdirip ozal biziň kitaphanamyzda ýok bolsa şeýle hem saýtymyza goýmaklygy makul bilsek size bonus ballaryny bereris.

Kuryazov

balsyz alyp bolanokmy bu kitaby???

Enejan

Admin logiki soraglar kitaby aldym yone açanok sebabi name?

Admin

Telefonuňyz pdf formady okaýan däldir ýa-da doly download eden dälsiňiz, täzedenem ýükläp görüň, şol bir zady täzeden ýüklemek üçin sizden bal gitmeýär.

Myrat

Pdf reader almalyda internetden

Myrat

Admin durli maglumatlar ugratsanam bal berilyami meselem köl yada dürli tasinlikler

ISKO

men 5 manat okladym bal gosulanok

Admin

ISKO, ball haçanda registrasiýa bolanyňdaky hasabyňda görkezen belgiňden töleg edilende automatik ýagdaýda goşulýar, siz anyklap görüň. Öz hasabyňyza girip görkezen ýazan belgiňiz bilen töleg eden belgiňiz gabat gelýändigini. Şeýle hem hasabyňyzdaky telefon belgiňiz doly ýagny öňüniň 993 belgisi hem bolmaly.

Ysmayyl

Admin başga ýoly ýokmy oýnamagyň logoki soragalaryň

Merjen

Nadip bal almaly

Suleyman

Nahili kitap ugratsan hem bolyamy

Perwana

Nadp bal almaly

Oraz

Hachan gecherka bal?

Oraz

Gechdi

Eziz

Mende on yasalan kitap bar sony gossan bal alyp bolyamy yone ol men kitabym dal

Eziz

So alan balyn hemise duryamy ya 1 kitap alsan gidyami yene tazeden almalymy

Joshgun

Admin men bal satyn aljak bolup yazylan nomere pul ötürjek bolsam kabul edijiniň giriş geçirmeleri maksimal derejede doly diyyar näme etmeli????

suleyman

Bal gerek admin

Purliyeva

Tuweleme uly ish bitiryaniz. Ustunlik hemranyz bolsun

Mukam

Nadip bal almaly admin

Dayanc

Ustunlik hemranyz. Berekella!!!

ale10

ýokarda çep tarapda menýu basyp aşagynda "bal almak" ýazga basmaly

Arslan

Logiki soraglar matematika bilen baglymy?

Admin

Arslan, matematika bilen bagly soraglaram bar.

ylham

matematika bilen baglymy

ylham

nädip bal almaly

Admin

Ylham, matematika bilen bagly ýerlerem bar

Dayanc

Size hat gitmeyar elektrin poctanyza size naili kitap ugratsan hem bolyamy ya dine turkmen dilinde bolmalymy

Admin

Dayanc, bizde yok turkmen dilindaki kitap bolmaly

Ýazmyrat

soraglaryň jogaplarynam ýerleşdiräýmeli ekeniňdä!!!

Ýazmyrat

jogaplary ýok bolsa okasyňam gelenok

Admin

Ýazmyrat, jogaplary soragyñ yzynda ýaýyñ içinde ýazyk. Jogaplaryny bilman pikirlenesi gelyanlerem kan

Gurbangeldi

Uruş döwrüniň oglany atly kitap ugratsam bolýarmy

ylham

nadip bal almaly agamjan

Admin

ylham, bal almak bolumine girseniz hemme zat gorkezilendir.

Selbisha

Gyzykly oryan,tanryyalkasyn Size.Ishinizde ustunlik!

Admin

Selbisha, sagbolun minnetdar.

Admin

Selbisha, sagbolun minnetdar.

dowlet

su kitaba nace bal gerek dos?

Admin

Dowlet, 200 bal

  - PR-CY Rank