KitapTm | Umur Esen
Haladym
74
ýükle
9
Kitabyň ady: Umur Esen
Awtory: Amanmuhammet Nepes
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 2016
Formaty: .pdf
Göwrümi: 1.11 mb
Baly: 200
Görülen sany: 1229

Teswirler

Ay

Kitap achylanok hich hilli sahypa yok

Admin

Kitap dup dury, hemme sahypalary bilen doly açyp dur. Sen täzedenem ýükläp gör

Ylham

Admin men kitap ugratjak bolýan welin hiç gidenoklaý

Admin

kitaptm@gmail.com elektron salgymyza ugraday

Ylham

Bardymy admin

Admin

Geldi

Ylham

Gördüňizmi Admin

Döwlet

Kitaby okap ýörün. Gyzykly, arasynda bäh diýdirýän pursatlar baraý. Ümür Eseniň "Mirasgär" (ýalňyşmasam) kitabyny okapdym. Interensy zatlar bar. Bu kitabam özi barada ýazylan ýatlama kitap ekeni. Bir adamyň durmuşy barada ýazylan kitaby okamaga halaýanlara maslahat berýärin.

Bazar

Men bal satyn aljak bolýan elýeter däl diýýär

Bazar

Näme üçin

Admin

Bazar, ikinji nomera ugradyp görüñ

Bazar

Ugratdym

  - PR-CY Rank