KitapTm | Elementar matematika boýunça saýlanan meseleler
Haladym
1312
ýükle
889
Kitabyň ady: Elementar matematika boýunça saýlanan meseleler
Awtory: B.Berdiýew, S.Seýitmyradow
Kitap barada: Kitaby ýükläniňizde diňe .pdf formatda bir faýl bar şol faýlyň içinde ssylka bar şol ssylka basyp alyp bilersiňiz. Kitabyň baly 200
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.02 mb
Baly: 200
Görülen sany: 11539

Teswirler

Admin

Kitabyň göwrümi biraz ulurak, ýükläp otyrkaňyz internediňiz kesilse, galan ýerinden dowam etmýär, täzeden ýüklemeli bolýaňyz, şol bir kitaby täzeden ýüklenilende bal gitmeýär.

Muhammet

Bolya

Alymuhammet

beter gowy

Resul

Gaty gowy kitap su

Merdan

Надип скачать этмели

Admin

Merdan kitabyň göwrümi uly bolany üçin, internediňiziň ýokary tizlikli işleýän wagty almaklygy maslahat berýäris, eger şonda hem alyp bilmeseňiz, biz size ssylkasyny bereris.

Admin

Kim şu kitaby alyp bilmese, meniň kitaptm@gmail.com poçta salgyma hat üsti bilen ýüz tutyň, size şu kitabyň ssylkasyny ibererin, aňsatlyk bilen ýükläp alyp bilersiňiz ýaly.

Han

Balyny nirden gorup bolyarka

Admin

Sag ýokar tarapdaky öz profiliňize girip görüp bilersiňiz.

arslan

nadip yuklap almaly

nejısım

Arslan ilki bal almalı son yuklap bılersın

Sazada

Bal nadip almaly

nejısım

Bal alma boluminden Almaly Menyu gırp hemmezad dusundırılen şotayda

Ylham

Gaty gowy kitap eken

Kuvvat_2001

Men sizin sol bellenen nomurunuza basga nomurdan pul gecirsem siz menin elektron poctama ugradyp bilmersinizmi . Sebabi men dasary yurtda okayan welin sondan

Kuwwat

Edil suna menzes basga nahili kitaplar bar... Gaty gowy kitap bolmaly su...

Rahmedow Seydulla

Admin saytda nasazlyk bar oydyan 5 manada kitaby satyn aldym yone skacat bolonok 24mb a gelip yza gaytyar jogap beraide

Admin

Täzeden hem ýükläp görüň

Ylyas

Admin sen bal satyn alanyňda bal berdilermi

Admin

Ylyas, adminlara bal berilenok.

Kitap

Admin men Ylýas adymy üýtgetdim sen baly nireden alýaň adminlara bal berilenok diýip ýazdyň

Admin

Kitap, adminlar saýta seredýärler, teswirlere jogap berýärler we ş.m. işleri edýärler. Bize bal gerek dal

Kitap

Admin sykacat etdim ssylkany chroma ýazmalymy

Kitap

Admin kitabyň özüni skacat edip bolanokmy

Admin

Kitap, ssylka bassañ shol kitaba geçýär. Göwrumi uly bolan soñ şeydip goymaly bolyar. Sebabi internet pes tutyan yerlerde bir oshibka berse täzeden skacka etmeli bolya. Bu yagdayda bolsa yzyny dowam edip bolya

Kitap

Admin kitabyň özüni ýüklemegiň alajy ýokmaý

Kitap

Alo admin soraga jogap ýazaýda haýyş

Kitap

Admin kitabyň özüni aljagymyň sebäbi häzirki ýagdaýda kitapdaky hatlar gowy görünenok

Admin

Kitap, hazirki wagta çenli nägilelik bildiren yok, görünýandir

Kitap

Salam Admin, Taryh dersinden olimpiada soraglary 8-9-10 synplar üiçin, ýokmaý haýyş bar bolsa adyny ýazsana

Admin

Kitap, 10-njy synplar üçin testlar bar, şolardan çykaýmasa, edil olimpiýada degişli zat ýok

Azat

admin kitap naçe mb?

Dursun

Salam admin mana matematikadan soraglar bn jogaplar gerekdi weln nadp alp bilerkam

Admin

Dursun, matematika, algebra bölümine girip görüp bilersiňiz

Batyr

minor algebraik doldurgyc shular barada temalar barmy

Admin

Batyr, kitaby ÿükläp görüp bilersiñiz.

  - PR-CY Rank