KitapTm | Nurmuhammet Andalyp - goşgular
Haladym
496
ýükle
3
Kitabyň ady: Nurmuhammet Andalyp - goşgular
Awtory: Nurmuhammet Andalyp
Kitap barada: Çapa taýýarlan Dil-edebiýat ylymlarynyň doktory Annagurban Aşyrow Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkynyň milli mirasyny, akyldarlarymyzyň we şahyrlarymyzyň ylmy we edebi döredijiligini ylmy esasda öwrenmeklige we wagyz etmeklige aýratyn ähmiýet berýär. Täze Galkynyşlar we beýik özgertmeler zamanamyzda halkymyzyň milli gymmatlyklaryna buýsanmak, geçmiş söz sungatyna we edebiýatyna sarpa goýmak, edeplilik we ahlaklylyk ýaly duýgy-düşünjelerini kämilleşdirmekde Andalybyň ajaýyp şygyrlary uly ähmiýete eýedir. Andalybyň bu goşgular ýygyndysyna şahyryň ynsanperwerligi ündeýän naýbaşy şygyrlary, gazallary we tahmyslary girizildi. Ýygyndy golýazma çeşmeleriniň esasynda taýýarlanyldy. Kitap giň okyjylar köpçüligine niýetlenilýär.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşgabat MGI 2010
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.66 mb
Baly: 200
Görülen sany: 3296

Teswirler

Aýşa

Admin,men hazir kompyuterden agza bolup,oz elimin nomerini berdim.Hazir sol nomerden pul gecirsem, kompyutere bal gelermi???

Admin

Hawa, elbetde, tapawdy näme, şol bir zatdyrda.