KitapTm | DON KIHOT (roman)
Haladym
25
ýükle
15
Kitabyň ady: DON KIHOT (roman)
Awtory: Nobatguly Rejebow
Kitap barada: Hormatly okyjy, eliňizdäki romanyň dünýädäki iň gowy, iň genial romandygyny köpüňiz bilýänsiňiz. Belinskiniň aýdyşy ýaly, şu roman dünýä edebiýatynda täze, hakyky edebiýatyň düýbüni başlaýar, şu güne çenli hem ol dünýä ýazyjylaryna nusgalygyny ýitirmän gelýär. Bu romanyň birinji kitaby çapdan çykandan soň Serwantes dessine tutuş Ispaniýada hem Ýewropa ýurtlarynda meşhur bolýar, hatda awtoryň bu üstünligine görübilmezçilik edip, haýsydyr bir talantly ýazyjy romanyň ikinji kitabyny Serwantesiň ady bilen ýazyp, çap etdirip, onuň şöhratyny püçege çykarjak bolýar, ony kimiň edeni şu güne çen näbelli, her hal inkiwizasiýanyň eli bardyr öýdülip çaklanylýar. Roman şol döwürlerde halys ýoň bolan gahrymançylyk, rysarçylyk romanlaryna kinaýa,яңсы,пародия hökmünde ýazylypdyr. Beýik rus ýazyjysy Dostoýewskiý: «Eger Allatagala: «Eý, adamzat, millionlarça ýylda ýüze tutarlyk näme iş etdiň?» diýip soraýsa, diňe şu kitaby görkezip bolar» diýen pikiri aýdypdyr. Siz kitaby okap çyksaňyz ol sözleriň halys ýürekden aýdylandygyna göz ýetirersiňiz.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly:
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.23 mb
Baly: 200
Görülen sany: 309

Teswirler

Yhlas

Admin bu kitap doly gornusde dal eken 30 sahypa bar .Biderek yere 200 balym gitdi . Doly bardyr oydup alypdym

nejısım

Sende dolu yüklenendal bolaymasyn Mnm aljakdymda tocna 30 sahypamy

Yhlas

@nejısım yok doly yuklendi yone saytda goyanlarynda doly goymandyrlar .Awtory Nobatguly Rejepow diyyara ol bolmaly dal

nejısım

hawo ola doğru awtory ol bolmalydal wln kıtaphanany dolu gordunmı sen Yhlas yokmu galan sahypasy bu kıtabyn??

Batyr

Beh menemä seredýändirin welin, hany agşam oýe baryp täzedenem göreýin, anyklaýyn.

nejısım

Gayrat et Batyr senem özin seredişdırayda please!!!