KitapTm | Ruslar Ahaltekede
Haladym
7
ýükle
Kitabyň ady: Ruslar Ahaltekede
Awtory: B. A.Turgan - Mürze - Baranowskiý
Kitap barada: Terjime eden Serdar Aşyrow. Beýan edilýän wakalara gatnaşan adamynyň galamynyň astyndan çykan we ýörişiň ýeňliş bilen tamamlanmagy sebäpli, Sankt Peterburgda dürli pikirleriň gelmegi netijesinde çap edilen bu kitapda Ahalteke ülkesine garşy harby hereketleriň gurluşy barada maglumatlar berilýär. Ähli wakalary öz gözi bilen gören adam öz ýazgylarynda goşunlaryň türkmenleriň eden hereketleri, Gökdepe ugrundaky söweş ruslaryň ýeňlişe uçyramagy, galany goraýjylaryň gahrymançylygy hem-de yza çekilmäge mejbur bolan rus soldatlarynyň çeken hupbatlary barada jikme-jik gürrüň berilýär.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Ýurt neşirýaty. Aşgabat. 1993 ýyl.
Formaty: .pdf
Göwrümi: 6.33 mb
Baly: 200
Görülen sany: 125

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok