KitapTm | Mähriban toprak
Haladym
5
ýükle
Kitabyň ady: Mähriban toprak
Awtory: Çingiz Aýtmadow
Kitap barada: Powestler. Tanymal gyrgyz ýazyjysy, Lenin baýragynyň laureaty Çingiz Aýtmatowy eserleriniň bu ýygyndysyna «Mähriban toprak», « Ýüzbe-ýüz» we «Bäsdeşler» atly eserleri girýär. «Mähriban toprak» powestiniň gahrymany Tolgonaý üç ogluny hem adamsyny fronta ýollap, olaryň ýeňişli gaýdyp gelmekleri üçin, tylda jan aýaman işleýär. Enäniň mähriban toprak bilen edýän gürrüňin-de uruş belasy näletlenilýär, ynsanyň bagt üçin dörändigi, bagtly ýaşamalydygy tekrarlanýar. Okyjylar bu kitaby höwes bilen okarlar.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Türkmenistan neşirýaty. Aşgabat. 1973 ýyl.
Formaty: .pdf
Göwrümi: 8.66 mb
Baly: 200
Görülen sany: 132

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok