KitapTm | Maşgala durmuşy
Haladym
1125
ýükle
219
Kitabyň ady: Maşgala durmuşy
Awtory: A.Nohurow, A.Nohurow
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 1992
Formaty: .pdf
Göwrümi: 8.82 mb
Baly: 200
Görülen sany: 7427

Teswirler

Yomut

Kitaby haladym kitaby almak isleyan

Yomut

Haladym

Jan

Salam

Jan

Su kitaby almana komek edayin

Batyr

Salam, bal almak bolumine girip bal alyp kitaby yuklap bilersiniz.

Hemra

Kitaby aldym yone acanok name sebapden...?

Batyr

Doly alan dalsin, tazeden yuklap gorun

Serdar

Kitaby aldym yone acmayat

Batyr

Serdar kitabyn gowrumine seredip gor, saytda 8.82 mb gowrumde gorkezilen, sen doly almadyk bolayma, biz barden alyp barlap gorduk achyp dur.

Mahri

Gaty govy eken

Arsen

Gowyja kitap eken

Döwletgeldi

Aldym yone acanok word da seredayinda

Batyr

Döwletgeldi, täzedenem alyp gör, bizde açylyp dur, eger ýene-de açylmasa poçtaňy ýaz, men ibereýin.

Döwletgeldi

Dos kop sagbol aldym acya ekeni ok

Hanmyrat

Salam Batyr, mende acanok men poctama ugraday hancik1991@mail.ru

Batyr

W.salam Hanmyrat, iberdim. Siz doly alan dälsiňiz, täzedenem ýükläp görüň şol bir kitaby täzeden ýüklemek üçin bal gerek däl, şu kitabyň göwrümi 8.82 mb, siziň ýükläniňiziň göwrümi näçedigini anyklap görüň, eger göwrümi bellenilen göwrümden az bolsa onda doly ýüklenen däldigidir. Doly ýüklenmedik bolsa-da açylmaýar.

B

Almana komek edayin

B

Bal almak un diylen zatlary etdim yone men balym kopelenok

Batyr

Haýsy belgi bilen töleg etdiniz ?

rejep

Hasaba geçirdim. Name uchin gelenok bal.

Batyr

Sebäbi siz telefon belgiňizi doly görkezmänsiňiz, şol sebäpden hem size bal barmandyr, men size ruçnoý bal berdim, kitaby ýükläp bilersiňiz, öz profiliňize girip telefon belgiňizi doly görkezmegi unutmaň.

Dawut

Salam admin men Arap dili atly kitaby ugratdym welin mana bal gelmedi namucinka

Batyr

Sonky gelen maglumatlary heniz gorup yetishemzok, 1 hepdan dowamynda gorushdirip ballarynyzy bereris.

Dovran

Admin kitaby skayner gornushde dalde pdf kompyuterda yazyp chykarylan bolsa has govy bolordy, skaynerda gaty dushuniksiz, a kitaba soz yok Nuhurovun jany sag bolsun)) govy chykarlan bolsa 5 manat dal 25 manadam bersen bolordy

batyr

Baly nirden almaly

Batyr

Menudan bal almak bolumine gir