KitapTm | Wasiliý Şikşiniň hekaýalary
Haladym
7
ýükle
2
Kitabyň ady: Wasiliý Şikşiniň hekaýalary
Awtory: Wasiliý Şukşin
Kitap barada: Görnükli rus ýazyjysy, kino režissýory hem-de aktýory Wasiliý Şukşin 1929-njy ýylda Russiýanyň Altaý ülkesinde daýhan maşgalasynda dünýä inýär. Ol bary- ýogy 45 ýyllyk ömründe döreden onlarça ajaýyp kyssa we kino eserleri bilen rus edebiýatyna hem sungatyna uly goşant goşdy. Şukşin oba durmuşyna wepalylygyny bütin döredijiliginde uly söýgi bilen görkezdi. Oba adamlarynyň sada keşbi, göwnaçyklygy onuň döredijiliginiň esasy gymmatlygyna öwrüldi. Şonuň üçin ýazyjynyň eserleri onlarça dillere terjime edilip, köp milletli okyjylaryň söýüp okaýan kitaplaryna öwrüldi. Wasiliý Şukşin rus medeniýetinde özboluşly režissýor hem artist hökmünde-de uly yz galdyrdy. Onuň režissýorlyk etmeginde «Gyzyl kalina» atly çeper film dünýäniň millionlarça tomaşaçysynyň söýgüli eserine öwrüldi. Şeýle hem Şukşin «Şeýle ýigit ýaşaýar» (1964), «Siziň ogluňyz we doganyňyz» (1965) we «Bir töwra adamlar» (1969) atly çeper filmleri döretdi.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 2014
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.94 mb
Baly: 200
Görülen sany: 104

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok