KitapTm | Armanym
Haladym
15
ýükle
Kitabyň ady: Armanym
Awtory: Täşli Gurbanow
Kitap barada: Powestler. Biziň sapaly durmuşymyzy yzygiderli wasp edip, okyjylaryň gyzgyn söýgüsini gazanan zehinli ýazyjymyz Täşli Gurbanowyň şu kitabyna onuň diýen powestleri hem-de birnäçe hekaýalary girizildi. Dürli ýyllarda neşir edilip, talapkär okyjylarymyzyň synagyndan geçen bu eserlerde ýaşlaryň arassa söýgüsi, halkymyzyň oňaýly däp-dessurlary barada tolgundyryjy gürrüň berilýär. Kitap 368 sahypa
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşgabat. Türkmenistan, 1984 ýyl.
Formaty: .pdf
Göwrümi: 23.36 mb (1.64 manat)
Baly: 200
Görülen sany: 80

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok