KitapTm | Dosty neneňsi gazanmaly we adamlara nädip täsiriňi ýetirmeli
Haladym
108
ýükle
27
Kitabyň ady: Dosty neneňsi gazanmaly we adamlara nädip täsiriňi ýetirmeli
Awtory: Deýl Karnegi
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 1993
Formaty: .pdf
Göwrümi: 1.59 mb
Baly: 200
Görülen sany: 765

Teswirler

akyl

Dost kitaplary nadip almaly skacat edip bolanok welin

Batyr

Menuda bal almak diýen ýerden bal satyn alyp, islän kitaplaryňyzy alyp bilersiňiz.

Baymyrat

Köp sag bölüň. Maňa bu kitap öz täsirini ýetirdi

Meylis

Balym 200 barabar näme üçin kitaplary alyp bilemok

Batyr

Internediňiziň tizligi pesdir, 3G edip barlap görüň, hökman alar. Sizden başga-da 70 adam alypdyr şu kitaby.

Meylis

Wifidan mm alyp bolonokmy

Batyr

Meylis ilki bal satyn almaly, soň islän kitabyňyzy alyp bilersiňiz.

Ismail

Iphonedan nahilli satyn almaly