KitapTm | Söýgi kelamy
Haladym
50
ýükle
Kitabyň ady: Söýgi kelamy
Awtory: Çary Aýnazarow
Kitap barada: Goşgylar
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 2016
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.49 mb (0.03 manat)
Baly: 200
Görülen sany: 294

Teswirler

Yhlas

Salam kitaptm.com saýty şu kitaby iberdim görşüm ýaly saýtada goýuldy ýöne bal bermejekmisiňiz şuwagt maňa köpräk kitaplar gerek şonuň üçin eger mümkin bolsa bal berseňiz minnetdar bolardym

Batyr

Yhlas siz öz hasabyňyza girip görüň 200 bal bardyr, biz siziň iberen kitabyňyzy saýtymyza ýerleşdiren dessimize size bonus ballaryny berdik.

Yhlas

Bagyşlaň internedim gowy işlemandir