KitapTm | Şejere Türkmeniň nesil daragty
Haladym
20
ýükle
5
Kitabyň ady: Şejere Türkmeniň nesil daragty
Awtory: Soltanşa Atanyýazow
Kitap barada: Her bir halkyň tire-taýpasy onuň gönezligi, asyl köki bolup, olaryň atlary halkyň geçmişini biziň günlerimize mizetmän ýetiren ajaýyp kitapdyr. Bilesigeliji giň okujylar köpçüligine, ylaýta-da ýaşlara niýetlenen bu kitapda türkmen tire-taýpalarynyň gyzykly taryhy, olaryň adynyň döreýiş sebäpli we manysy barada gürrüň gidýär, getirilýän maglumatlaryň ygtybarly bolmagy üçin, awtor gadymy hytaý, grek, orta asyr arap, türk we pars alymlarynyň adynyň ýüze çykyşy barada gadymy we häzirki zaman alymlarynyň çaklamalaryndan düýbünden üýtgeşik pikirleri okujylara hödürleýär. Halkymyzyň gadymy geçmişine göz ýetirmek isleseňiz, şu kitaby okaň !
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşabat "Turan-1" 1994
Formaty: .pdf
Göwrümi: 2.74 mb (0.19 manat)
Baly: 200
Görülen sany: 248

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok