KitapTm | Teke atly polkunyň söweş ýoly (1914-1948ý)
Haladym
9
ýükle
Kitabyň ady: Teke atly polkunyň söweş ýoly (1914-1948ý)
Awtory: Öwez Gündogdyýew
Kitap barada: Merhum taryhçy Öwez Gündogdyýewiň bu kitabynda Birinji jahan urşuna gatnaşan Teke atly polkunyň geçen şöhratly söweş ýoly hakynda, onuň düzüminde bolan türkmen ýigitleriniň edermenligi dogrusynda taryhy maglumatlaryň esasynda gyzykly gürrüň berilýär. Türkmen halkynyň bäş müň ýyllyk taryhy biziň bedewlerimiz bilen aýrylmaz baglanşyklydyr. Şonuň üçin Teke atly polky barada söhbet açýan bu kitaba taryhy SURATLAR hem girizildi
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşgabat TDNG 2013
Formaty: .pdf
Göwrümi: 1.64 mb (0.11 manat)
Baly: 200
Görülen sany: 96

Häzirlikçe bu kitaba degişli teswir ýok