KitapTm | Iňlis diliniň nazary fonetikasy
Haladym
20
ýükle
4
Kitabyň ady: Iňlis diliniň nazary fonetikasy
Awtory: Allanazar Pigamow
Kitap barada:
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 2010
Formaty: .pdf
Göwrümi: 0.3 mb
Baly: 200
Görülen sany: 269

Teswirler

guwanc

bal nädip gazanmaly?

Batyr

Guwanç, bal gazanmak üçin özüňizde kitap bar bolsa bize iberseňiz, bizem sizden gelen kitaba görä bonus ballary berýärys. Siziň iberjek kitabyňyz ozal kitaphanamyzda bar bolsa, onda kabul edilmeýär. Iberjek kitabyňyzy ibermänkäňiz gözleg bölüminden kitabyň adyny gözledip barlap bilersiňiz.

guwanc

ses ýagylary gerekmi

Batyr

Iňlis diline degişli ses ýazgylar bizde bar, ýöne goýmaga wagtymyz ýok.