KitapTm | Türkmenistanyň geografik atlarynyň düşündirişli sözlügi (1 bölek)
Haladym
17
ýükle
29
Kitabyň ady: Türkmenistanyň geografik atlarynyň düşündirişli sözlügi (1 bölek)
Awtory: S.Atanyýazow
Kitap barada: Sözlükde respublikamyzda ýerleşen şäherleriň, obalaryň, daglaryň, derýalaryň, galalaryň... 7000 çemesiniň adynyň manysy düşündirilýär we olaryň ýüze çykyş taryhy hakynda maglumat berilýär. Sözlük dilçiler, taryhçylar, geograflar, geologlar, poçta-telgraf we metbugat işgärleri, mugallymlar we okuwçylar, şeýle-de Türkmenistanyň geografik atlary bilen gyzyklanýan giň okuwçylar köpçüligi üçin niýetlenilendir.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Aşgabat 1980
Formaty: .pdf
Göwrümi: 21.83 mb
Baly:
Görülen sany: 414

Teswirler

gurban

nadip ibermeli

Batyr

Gurban diňe alyp görüp bolýar.