KitapTm | Gumlular
Haladym
616
ýükle
3
Kitabyň ady: Gumlular
Awtory: Berdinazar Hudaýnazarow
Kitap barada: Berdinazar Hudaýnazarow Gumlular Roman. 1970 ýyl. Türkmen döwlet neşiýat gullugy. Özeni hakyky durmuşdan alnan bu kitap gumlularyň ykballary barada gürrüň berýär. Aňkar aganyň maşgalasy kitapda esasy orny eýeleýär. Emma eserde başga-da gahryman kän. Eýsem baş gahryman kim? Romanyň gahrymany — halk. Eseriň formasy türkmen sowet prozasynyň adaty däplerinden üýtgeşikräk. Barha ösýän durmuş, adamlaryň aň-düşünjesindäki özgerişler ýazyjynyň gürrüň beriş usulynyň has kämilleşmegine talap edýär. Her bir çeper eserde mazmun bilen formanyň birligi, bütewiligi zerur. <> dabaraly äheňden, haý-haýly jümlelerden gaça durlup, stiliň durmuşyň özi ýaly tebigy hem sada ýaňlanmagy gazanylypdyr. Gadyrly okyjy, Siz <> romanynyň gahrymanlary bilen ýene-de duşuşarsyňyz. Romanyň dowamy Sizi gumlular bilen has içgin tanyş eder, has ysnyşdyrar diýip tamam edýäris. Bu roman Oktýabryň 50 ýyllygy mynasybetli geçirilen konkursda üçünji baýraga mynasyp boldy.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: 1970
Formaty: .pdf
Göwrümi: 15.85 mb
Baly: 200
Görülen sany: 4548

Teswirler

Azat

Gowy kitap