KitapTm | Altynjan Hatyn 1-nji jilt
Haladym
108
ýükle
6
Kitabyň ady: Altynjan Hatyn 1-nji jilt
Awtory: Osman Ödäýew
Kitap barada: Altynjan hatyn romany XI asyrda beýik şa döwlet döreden, adalaty, yslamy goramakda Gündogarda dabarasy dag aşan Togrul beg hem onuň ýakynlary hakda söhbet açýar. Altynjan hatyn Togrul begiň hatynydyr. Awtor Altynjanyň durmuş ýolunyň, başdan geçirmeleriniň üsti bilen Togrul begiň hem onuň ýakynlarynyň keşplerini açyp görkezýär. Romanda dartgynly, adaty bolmadyk wakalar teswirlenýär. Şol wakalar gahrymanlaryň keşplerini has inçeden açyk görkezmäge hyzmat edýär. Romandaky dartgynly wakalar göz öňüňde janlanýar, seni özüne bendi eýleýär. Gahrymanlaryň başdan geçirmeleri, beýik gahrymançylyklary hak-da okap, ilkinji gezek edebi dolanyşyga giren birgiden taryhy maglumatlar bilen tanyşýarsyň, şeýle hem türkmen halkynyň şöhratly, gahrymançylykly taryhynyň bolandygyna, onda merdana pederlerimiziň öçmejek yz galdyrandygyna guwanýarsyň, romandaky taryhy şahsyýetleriň belent ahlaklygy, deňsiz-taýsyz gaýduwsyzlygy, mertligi, weoalylygy türkmendigiňe buýsanjyňy goşalandyrýar, şeýle ajaýyp şahsyýetl durmuşyňa nur many çaýýar.
Dili: Türkmen
Çap edilen ýyly: Türkmen döwlet neşirýat gullugy. 2012 ýyl.
Formaty: .pdf
Göwrümi: 23.04 mb
Baly: 200
Görülen sany: 778

Teswirler

sahra

okasym geldi

meylıs

kıtap gaty gyzykly gullukda wagtym okapdym 2 tomdan ybarat okap bashlayan edıl kıno seredyan yaly ozem gaty tasırlı